Gå til innhold

[Utgått]Endring av protokoll nr 3 til frihandelsavtalen mellom Det europeiske fellesskap - EF og Norge. Opprinnelsesreglene

Direktoratet har ved brev av 17. januar 2005 fra Finansdepartementet mottatt underretning om at protokoll nr. 3 til frihandelsavtalen mellom EF og Norge – opprinnelsesreglene – er endret ved vedtak i Blandede komité 17. desember 2004. Endringene i protokoll nr. 3 er gjort gjeldende med tilbakevirkende kraft fra 1. juli 2002.

Endringene medfører at også protokoll nr. 3 til frihandelsavtalen mellom EF og Norge nå er oppdatert og harmonisert med de europeiske opprinnelsesreglene og kumulasjonsbestemmelser som blant annet finnes i Protokoll 4 til EØS-avtalen. Dette er en viktig endring med betydning for deler av norske næringsliv da bestemmelsene i frihandelsavtalen fra 1973 fremdeles kommer til anvendelse for enkelte fisk og fiskeprodukter samt noen få landbruksprodukter. Endringen medfører også at det nå kun er varer omfattet av det såkalte ”Fiskebrevet” fra 1973 som fremdeles har opprinnelsesregler som avviker fra de europeiske reglene.
Endringene er særdeles viktige ved eksport av fisk og fiskeprodukter fra Norge, da både Kompensasjonsavtalen fra 1995 og den bilaterale delen av EØS-utvidelsesavtalen av 1. mai 2004 om tollfrie kvoter for en del fisk og fiskeprodukter, er knyttet opp mot opprinnelsesreglene i protokoll nr. 3 til frihandelsavtalen mellom EF og Norge. Se også rundskriv av 27. april 2004 (saksnr. 2004/1166) om utvidelsen av EU og EØS fra 1. mai 2004 og da spesielt rundskrivets vedlegg II.

Direktoratet vil spesielt gjøre oppmerksom på endringen av artikkel 2 – Generelle vilkår - til protokoll nr. 3. I artikkel 2 nr 1 (c) og nr 2 (c) er det nå inntatt bestemmelser om at varer med opprinnelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), i henhold til protokoll 4 i EØS-avtalen skal anses å ha opprinnelse i henholdsvis EF eller Norge ved reeksport til enten EF eller Norge. Dette gjelder imidlertid kun for de produktene som er nevnt ovenfor og som bestemmelsene i protokoll nr. 3 til frihandelsavtalen mellom EF og Norge kommer til anvendelse for. I praksis betyr dette at fisk og fiskeprodukter innført til Norge med EØS-opprinnelse, for eksempel fisk fanget av et skotsk fiskefartøy og ledsaget av et EØS- opprinnelsesbevis, kan reeksporteres til EU med norsk opprinnelse under en kvote gitt under Kompensasjonsavtalen fra 1995 og den bilaterale delen av EØS-utvidelsesavtalen av 1. mai 2004 om tollfrie kvoter for en del fisk og fiskeprodukter. I slike tilfeller skal Norge angis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.