Gå til innhold

[Utgått]Avgift på og omsetning av teknisk etanol (etylalkohol) – informasjon om nytt regelverk gjeldende fra 1. juli 2005

Det vises til Stortingets vedtak av 17. juni om endringer i Stortingets vedtak av 25. november 2004 om avgift på alkohol. 

På bakgrunn av endringer i ovennevnte vedtak, er forskrift om særavgifter endret i tråd med denne, fastsatt av Finansdepartementet 22. juni 2005 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11.

Arcus sin enerett til innførsel, produksjon og omsetning av teknisk etanol avvikles, og erstattes med en registreringsordning for produsenter og importører. Videre vil systemet med kjøpetillatelser og kvoter for brukere av teknisk etanol erstattes med en ordning med registrering av godkjente brukere for avgiftsfri teknisk etanol.

Videre oppheves dagens regulering knyttet til spritkontrollen, slik at tollregionen i forbindelse med registrering oppstiller vilkår knyttet til bl.a. bruk, kontroll og oppbevaring.

Spritloven oppheves fra 1. juli 2005, og mindre lovendringer i alkoholloven og lov om særavgifter trer i kraft fra samme dato.

Den øvrige gjennomføringen av omleggingen vil først og fremst skje gjennom endringer i forskrift om særavgifter.

Overgangsbestemmelser

Virksomhet som pr. 1. juli 2005 er registrert som avgiftsfri bruker av udenaturert teknisk etanol anses for å være registrert som avgiftsfri bruker hos Tollvesenet frem til og med 30. september 2005. Dersom virksomheten etter 30. september fortsatt har behov for slik registrering, må det søkes om registrering hos tollregionen innen 15. august 2005.

Virksomhet som skal importere og/eller produsere teknisk etanol må søke midlertidig registrering i tollregionen. Søknaden bør inneholde en oversikt over de forhold som er av betydning for å sikre at produktene ikke kan misbrukes. Slik midlertidig registrering innebærer at virksomheten får de rettigheter og plikter som en ordinær registrering innebærer. Midlertidig registrering kan gis for perioden frem til og med 30. september 2005. Ved endelig vedtak knyttet til søknaden om registrering vil den midlertidige registreringen opphøre. Dersom virksomheten etter 30. september fortsatt har behov for registrering som avgiftspliktig virksomhet, må det søkes om registrering hos tollregionen innen 15. august 2005. Tollregionen skal prioritere å behandle søknader om midlertidig registrering.

Virksomhet som har fått godkjent særskilt denaturering, som ikke er godkjent i henhold til regelverk gjeldende fra 1. juli 2005, kan benytte denne frem til og med 30. september 2005. Dersom virksomheten etter 30. september fortsatt har behov for slik særskilt tillatelse, må tollregionen søkes innen 15. august 2005.

Registreringspliktige importører og produsenter

Avgiftsplikten vil oppstå ved innførsel/uttak fra registrert virksomhets godkjente lokale. Ved å innføre registreringsplikt også for importører, vil systemet for teknisk etanol på dette området bli identisk med det systemet som er for alkoholholdige drikkevarer. Virksomhet som importerer teknisk etanol med over 0,7 volumprosent alkohol opp til 2,5 volumprosent er ikke pliktig til registrering.

Videre er det registreringsplikt for brukere av udenaturert teknisk etanol. Registreringen vil i disse tilfellene være dokumentasjon for rett til kjøp av udenaturert vare fra avgiftspliktig registrert virksomhet. Denaturerte varer skal kunne omsettes fritt i henhold til gjeldende regelverk.

Salg av avgiftsfri udenaturert vare til registrert virksomhet

I henhold saf § 3-3-7 er det for registrerte importører og produsenter kun tillatt å selge udenaturert avgiftsfri vare til registrerte avgiftsfrie brukere. Forutsetningen for slik registrering er at virksomheten driver produksjon av næringsmidler eller legemidler, eller kan dokumentere overfor Tollvesenet et særskilt behov for udenaturert vare slik at det gis adgang til registrering på spesielle vilkår.

Når det gjelder kontroll med omsetningen fra registrert virksomhet, reguleres denne på tilsvarende måte som for drikkealkohol. Den registrerte avgiftspliktige skal som dokumentasjon i avgiftsregnskapet bekrefte at solgte avgiftsfrie kvanta kun er levert til registrerte avgiftsfrie brukere.
Ved avdekking av ulovlig salg etter en kontroll av virksomheten, vil registreringen kunne tilbake-kalles, i tillegg til at avgiftsplikt inntrer for leveransene. Overtredelse vil også være straffbart, og det kan dessuten ilegges tilleggsavgift med inntil 100 %, samt at renter vil påløpe.

Særavgiftsforskriften § 5-9 åpner for kontroll også av kjøpere av teknisk etanol. Ved at kontroll-bestemmelsen foreslås endret slik at også vandelskravet som innarbeides i § 5-3 kan kontrolleres, har Tollvesenet hjemmel til å gjennomføre en kontroll på lik linje med dagens spritkontroll. Imidlertid vil dette kun skje i de tilfeller det etter en vurdering synes å være behov for en slik omfattende kontroll med bruken, og ikke som en betingelse for avgiftsfritak.

Videre vil det ved registrering som avgiftsfri bruker oppstilles krav til virksomhetene på lik linje med de instrukser som gjelder i dag. Ved at det er adgang til å stille vilkår til registreringen, kan det også gjøres konkrete vurderinger knyttet til gjennomføringen av fritaket, og til om det foreligger særlige kontrollbehov. Adgangen til å sette vilkår gjør at virksomheten og kontrollmyndighetens behov kan vurderes konkret i den enkelte sak.

Salg av udenaturert vare med avgift til enkelte typer virksomheter/brukere

Udenaturert vare med avgift er kun tillatt solgt til spesielle brukergrupper. Varer som inneholder mer enn 60 volumprosent alkohol er videre ikke tillatt omsatt til forbrukere.

Selv om de avgiftspliktige brukergruppene ikke skal være registrert i tollregionen, må den registrerte virksomheten føre nøye regnskap med utlevert mengde, og grunnlaget for tillatelse til kjøp må dokumenteres.

Særavgiftsforskriften § 5-9 kommer også til anvendelse når det gjelder kontroll av disse brukerne. Sett i sammenheng med saf § 3-3-11, hvor det går klart frem at det ikke er tillatt til å fortære denne alkoholen, vil også bruken hos disse kunne kontrolleres.

Salg av denaturert vare

Registrerte importører og produsenter må i forbindelse med avgiftsregnskapet dokumentere at vilkårene for avgiftsfritt salg er oppfylt. Det skal der fremkomme at betingelsene for avgiftsfritt salg (godkjent denaturering) er oppfylt. Det skal videre fremkomme hvem som faktisk er forhandler eller bruker av disse varene. Særavgiftsforskriften § 5-9 er tilstrekkelig hjemmel for kontroll også hos denne brukergruppen.

Krav til registrering

For teknisk etanol, er det på lik linje som for drikkealkohol gitt bestemmelsenr knyttet til vandelskrav for virksomhetens nøkkelpersoner. Det presiseres at ved registrering av produsenter av teknisk etanol, skal disse legge frem den dokumentasjon som kreves etter saf § 5-5, på lik linje som importører av teknisk etanol. Dvs. produsenter skal ikke søke tilvirkningsbevilling fra Helse- og sosialdirektoratet, som gir tillatelse til produksjon av kun alkoholholdige drikkevarer. Når det gjelder krav til lagerregnskap og sikkerhetsstillelse for avgiftskravet, vises til de generelle bestemmelsene i særavgiftsforskriften.

Ved registrering skal det fra tollregionens side settes vilkår til tillatelsen, som gjør at virksomheten på en tilstrekkelig måte hindrer muligheter for misbruk av teknisk etanol og unndragelse av avgift.

Særlig om denaturering

Som det fremkommer av vedlagte forskriftstekster er et produkt godkjent denaturert ved å enten oppfylle EU-forordning 3199/93s krav til denaturering, toll- og avgiftsdirektoratets krav slik de er oppstilt i forskrift av 23. juni 2005 om godkjenning av denaturering av teknisk etanol og etanolholdige preparater, eller denaturert slik det følger av tollregionens vedtak. I sistnevnte tilfeller skal det innhentes samtykke fra Toll- og avgiftsdirektoratet før vedtak fattes.

Denaturering skal som hovedregel skje etter de generelle reglene. Ved søknad om særskilt godkjenning av denaturering må det bl.a. dokumenteres at denaturering etter de generelle reglene ikke kan benyttes, samt at den foreslåtte denaturering er tilstrekkelig for å hindre misbruk av varen.

Deklarering i TVINN og AFS

Type/
Gruppe Vareomfang Sats
Avgift på alkohol, øl
OL 720 15 – 22 vol% *3,61
OL 730 Over 4,75 og under 15 vol% *3,61
OL 101 Til og med 0,7 vol% 1,58
OL 201 Over 0,7 tom 2,75 vol% 2,47
OL 301 Over 2,75 tom 3,75 vol% 9,35
OL 401 Over 3,75 tom 4,75 vol% 16,18
Avgift på alkohol, brennevin og vin
BV 511 Vin, tom. 0,7 vol% 1,58
BV 512 Vin, over 0,7 tom. 2,75 vol% 2,47
BV 513 Vin, over 2,75 tom. 3,75 vol% 9,35
BV 514 Vin, over 3,75 tom. 4,75 vol% 16,18
BV 515 Vin, over 4,75 tom. 10 vol% *3,61
BV 516 Vin, over 10 tom. 15 vol% *3,61
BV 517 Vin, over 15 tom. 22 vol% *3,61
BV 610 Brennevin over 0,7 tom. 4,75 vol% *5,54
BV 620 Brennevin, over 4,75 tom. 10 vol% *5,54
BV 630 Brennevin, over 10 tom. 15 vol% *5,54
BV 640 Brennevin, over 15 tom. 22 vol% *5,54
BV 650 Brennevin, over 22 vol% *5,54
BV 945 Denaturert teknisk etanol 0,00
BV 950 Leveres til registrerte brukere 0,00
*Avgiftsbelegges etter vol.% og liter

Tilleggskode (gjelder ikke BV 945 og BV 950):
-
75 Teknisk etanol (etylalkohol)
-

For ordens skyld presiseres at det ikke skal kreves opp emballasjeavgifter på teknisk etanol.
Når det gjelder endringer fra 1. juli 2005 i regelverket for alkoholholdig drikk, vises til eget rundskriv.


Vedlegg: -endringer i Stortingets vedtak om avgift på alkohol
-endringer i forskrift om særavgifter
-forskrift om denaturering