Gå til innhold

[Utgått]Avgift på alkoholholdige drikkevarer - informasjon om nytt regelverk gjeldende fra 1. juli 2005

Engrosbevillingsordningen for alkoholholdige drikkevarer avvikles fra 1. juli 2005. Bevillingsordningen for import og engrossalg av alkoholholdig drikk knyttes fra samme dato til registrering i Tollvesenet etter regelverket for særavgifter.

Endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkohol) og endringer i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter, samt nødvendige forskriftsendringer iverksettes fra samme dato. De vedtatte endringer følger vedlagt.

Overgangsperiode

Grossister som pr. 1. juli 2005 har gyldig engrosbevilling anses for å være registrert hos Tollvesenet i en overgangsperiode frem til og med 30. september 2005. Dersom man etter 30. september ønsker å drive engrossalg uten å importere selv må det gis melding om dette til tollregionen innen 15. august 2005.

Dersom virksomheten etter 30. september ønsker å importere, må det søkes om registrering innen 15. august 2005. Importører som pr i dag er registrert etter særavgiftsforskriften oppfyller allerede lovens krav, og trenger ikke foreta seg noe.

Tilvirkere av alkoholholdige drikkevarer

For tilvirkere av alkoholholdig drikk videreføres dagens system, dvs. tilvirkere søker tilvirkningsbevilling fra Helse- og sosialdirektoratet, som gir tillatelse til produksjon av brennevin og/eller annen alkoholholdig drikk. Helse- og sosialdirektoratet kontrollerer tilfredsstillende vandel (se pkt. 4) i forbindelse med behandling av søknaden. Videre må tilvirkeren registreres som avgiftspliktig virksomhet i forkant for oppstart av produksjon. Tilvirkningsbevillingen legges frem for tollregionen som behandler søknaden om registrering på ordinær måte. Det foretas ikke vandelsvurdering fra tollregionens side.

Med hjemmel i alkoholloven § 1-4 c kan virksomhet som er registrert som avgiftspliktig produsent hos Tollvesenet drive engrossalg.

Tollvesenet skal kontrollere avgift på lik linje med tidligere. Det bør tas kontakt med Sosial- og helsedirektoratet før kontroll skal foretas i virksomheten, slik at en eventuell kontroll kan samordnes.Importører av alkoholholdige drikkevarer med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent

Import av alkoholholdig drikk i virksomhet

I forkant av import i virksomhet skal det søkes tollregionen om registrering i henhold til forskrift om særavgifter (saf) § 5-1 bokstav f. Ved søknad om registrering skal det fremlegges tilstrekkelig dokumentasjon for vurdering av om vandelskravet (se pkt. 4) er oppfylt. Tollvesenet kan også på eget initiativ be politiet, mattilsynet og skattemyndighetene om nødvendig informasjon.Utover dette blir søknaden å behandle som en ordinær registreringssøknad.

Som en følge av registreringen blir virksomheten oppgavepliktig ihht. saf. § 6-1. Det skal ikke lenger sendes omsetningsoppgave til Sosial- og helsedirektoratet. Tollregionen vil informere nærmere om de plikter og rettigheter som følger av registreringen.

Med hjemmel i alkoholloven § 1-4 bokstav c kan virksomhet som er registrert som avgiftspliktig importør hos Tollvesenet, drive engrossalg.

Tollvesenet skal kontrollere avgift på lik linje med tidligere, samt kontrollere at vandelskravene fortsatt er oppfylt. Videre skal det kontrolleres at varene kun selges i tråd med alkohollovens regler, jf. alkoholloven § 1-4 bokstav c.

Privatimport

Ved privatimport kan innførsel skje som reisegods, arv, gave eller flyttegods. Videre har AS Vinmonopolet rett til innførsel av alkohol på vegne av person som har bestilt en vare som ikke finnes i Vinmonopolets produktutvalg.

Den reisende kan til personlig bruk innføre til sammen inntil 27 liter alkoholholdig drikk med alkoholstyrke fra 2,5 volumprosent og høyst 22 volumprosent samt inntil 4 liter drikk med alkoholstyrke over 22 volumprosent og høyst 60 volumprosent. Sosial- og helsedirektoratet kan gi tillatelse til innførsel utover dette.

Alkoholholdig drikk som mottas som arv eller gave, eller tas med som flyttegods fra utlandet, kan innføres etter tillatelse fra Sosial- og helsedirektoratet.

Rene grossister

Med rene grossister menes de som verken importerer eller produserer alkoholholdige drikkevarer, men som kun driver engrossalg, dvs. salg av varer det er betalt særavgift for.

De rene grossistene skal registreres hos Tollvesenet i medhold av engrosforskriften § 5-1, men ikke være oppgavepliktige etter saf § 6-1. Virksomheten registreres med avgiftstype/-gruppe AG 100. Det skal fremgå av registreringsdokumentene hvilke lager m.m. virksomheten har fått godkjent.

Tollvesenet skal kontrollere at vandelskravene fortsatt er oppfylt. Videre skal det kontrolleres at varene kun selges i tråd med alkohollovens regler, jf. alkoholloven § 1-4 bokstav c.


Vandel

Person som eier en vesentlig del av virksomhet eller selskap som driver virksomhet som importerer alkoholholdig drikk, eller mottar en vesentlig del av dens inntekter, eller i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, må ha vist uklanderlig vandel i forhold til lovgivning for hvordan virksomheten skal utøves, i henhold til saf § 5-3 (3). Virksomheter skal uoppfordret fremlegge dokumentasjon på uklanderlig vandel (vandelsattest) ved en registrering i henhold til saf § 5-1. Ved endring av person som nevnt i saf § 5-3-(3), skal ny dokumentasjon ettersendes Tollvesenet.

Til informasjon vedlegges brev fra Sosial- og helsedirektoratet av hhv. 14. juni 2005 til diverse brukere og 22. juni 2005 til bevillingshavere og mellomenn. Videre vedlegges liste over rene grossister registrert pr. 1. juli 2005. Liste over alle bevillingshaverne er tilgjengelig på Sosial- og helsedirektoratets hjemmeside.

Når det gjelder endringer i avgiftssystemet for teknisk etanol, og grunnavgiften på drikkevareemballasje vises til egne rundskriv.

Vedlegg: endringslov - utdrag
endringsforskrifter - utdrag
informasjonsbrev
liste rene grossister