Gå til innhold

[Utgått]Endring i reisegodsforskriften og tollovforskiften fra 1. juli 2005

I

I reisegodsforskriften er det gjort to vesentlige endringer:
I § 1 er det nå innført en nytt annet ledd som hjemler kjøp av varer i tax-free shop på lufthavn ved ankomst til tollområdet.

I § 4 er ”oppholdt seg utenfor tollområdet” endret til ”oppholdt seg i utlandet, Svalbard og Jan Mayen”.

I tollovforskriften er pkt 7.5.1 og 7.5.2 endret for å tilpasse bestemmelsen til at det nå blir tillatt med ankomstsalg.

II

Forskriftsendringene i reisegodsforskriften § 1 og tollovforskriften medfører at det fra 1.juli 2005 blir anledning til salg fra ”tax-free” butikker på norske flyplasser ved ankomst. Se nærmere om dette i rundskriv 2005/01251.

Reisende på vei til eller fra Svalbard og Jan Mayen eller oljeplattformer og andre flyttbare plattformer til bruk i petroleumsvirksomhet tillates ikke å handle i tax-free butikker.

III

I reisegodsforskriften er det nå gjort endringer i § 4 som medfører at det kun er reisende som ankommer fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen som kan innføre reisegods i medhold av reisegodsforskriften § 4 første ledd.

Personer som kommer direkte fra oljeinnstallasjonene i Nordsjøen faller derfor utenfor denne bestemmelsen. Disse skal nå behandles på lik linje med personer som er i tjeneste om bord i transportmiddel i internasjonal trafikk, jf forskriften § 4 sjette ledd.

IV

I forskrift 10. januar 2003 nr. 32 om toll- og avgiftsfri innførsel og forenklet fortolling av reisegods gjøres følgende endringer:

Ӥ 1 nytt annet ledd skal lyde:

Kjøp av varer i ”tax-free shop” på lufthavn ved ankomst til tollområdet likestilles med innførsel av varer etter forskriften. Dette gjelder likevel kun for personer som ankommer fra utlandet.

Gjeldende § 1 annet ledd blir § 1 nytt tredje ledd

§ 4 overskriften skal lyde:

Opphold i utlandet i minst 24 timer

§ 4 første ledd første punktum skal lyde:

Reisende som har oppholdt seg i utlandet, Svalbard og Jan Mayen i minst 24 timer kan toll- og avgiftsfritt innføre varer til en verdi av inntil kr 6000,-.

§ 4 sjette ledd nytt 3. punktum skal lyde:

Det samme gjelder for ansatte om bord på oljeplattformer og andre flyttbare plattformer til bruk i petroleumsvirksomhet.

§ 5 overskriften skal lyde:

Opphold i utlandet i mindre enn 24 timer

§ 5 første punktum skal lyde:

Reisende som har oppholdt seg i utlandet, Svalbard og Jan Mayen i mindre enn 24 timer kan én gang innenfor et tidsrom av 24 timer, toll- og avgiftsfritt innføre varer av inntil kr 3000,-

§ 7 skal lyde:

Personer som ankommer tollområdet fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen kan i tillegg til de varer som kan innføres toll- og avgiftsfritt etter denne forskrift, innføre alkoholholdig drikk og tobakkvarer i de mengder og etter de satser som følger av tabellen nedenfor. Forenklet fortolling tillates likevel ikke for varer kjøpt på lufthavn ved ankomst.

Gjeldende tabell blir stående.”

V

I forskrift 15. desember 1967 nr. 8962 til tolloven (tollovforskriften)
gjøres følgende endringer:

Punkt 7.5.1 skal ha følgende ordlyd:
"Tollager C kan kun opprettes der hvor Toll- og avgiftsdirektoratet har gitt tillatelse til opprettelse av ”Tax-free shop” på lufthavn. Nærmere vilkår fastsettes i bevilling.”

Punkt 7.5.2 skal ha følgende ordlyd:
"Fremvisning, demonstrasjon og salg av varer er tillatt på tollager C til passasjerer som skal reise til og som ankommer fra utlandet. Nærmere vilkår kan fastsettes i bevilling. Salg skal ikke skje til reisende på vei til eller fra Svalbard, og Jan Mayen eller oljeplattformer og andre flyttbare plattformer til bruk i petroleumsvirksomhet.”