Gå til innhold

[Utgått]Matproduksjonsavgift – avgiftsplikt ved innførsel av fisk

Toll- og avgiftsdirektoratet viser til Mattilsynets forskrift av 28.januar 2004 nr. 221 om avgift og gebyr i matforvaltningen og midlertidig forskrift av 22. mars 2004 om dispensasjon fra førstnevnte forskrift samt Mattilsynets endringsforskrift av . september 2004. All innførsel av fisk og fiskevarer definert i denne forskrift er avgiftspliktig. Mattilsynet vil selv krever inn avgiften ved landing av slike varer. Tollvesenet skal kún kreve inn matproduksjonsavgift ved innførsel for denne kategori varer når avgiften ikke allerede er blitt innkrevd av Mattilsynet. Matproduksjonsavgift for fisk og fiskevarer m.v. er i TVINN systemet definert med kode NP 300. Avgiftssatsen er kr. 15,90 pr. tonn. Ved fortolling må deklarant på grunn av TVINN-tekniske årsaker inntil videre benytte vekt angitt i kilo som avgiftsberegningsgrunnlag. Satsen blir da 1,59 øre pr.kg. (*K). Importør plikter (i henhold til gjeldende forskrift) å deklarere avgiften i samsvar med dette, med virkning fra 20.september 2004. Mattilsynet og Tollvesenet vil i samarbeid føre kontroll med at avgiften for alle innførte varer blir rettmessig innbetalt. Dersom avgiften både blir innbetalt ved landing og ved fortolling, må søknad om tilbakebetaling av avgift sendes Mattilsynet.