Gå til innhold

[Utgått]Ny forskrift om lettelser i meldeplikt for småfly mv. mellom Norge og øvrige Schengen-land


Ny forskrift om lettelser i meldeplikt for småfly mv. mellom Norge og øvrige Schengen-land. - Opphevelse av forskrift 6. september 1984 om spesiell trafikktillatelse for visse slags flyging med småfly mellom Norge og Sverige


Direktorat har i dag vedtatt ny forskrift om lettelser i meldeplikt for småfly mv. mellom Norge og øvrige Schengen-land. Forskriften erstatter forskrift 6. september 1984 om spesiell trafikktillatelse for visse slags flyging med småfly mellom Norge og Sverige som oppheves fra samme dato.

Forskriften gjengis i sin helhet nedenfor:

Forskrift om lettelser i meldeplikt for småfly mv. i trafikk mellom Norge og øvrige Schengen-land
Fastsatt av Toll- og avgiftsdirektoratet den 10. mai 2004 med hjemmel i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven) §§ 15 og 21, kongelig resolusjon 24. november 1967 nr. 1 og Finansdepartementets delegeringsvedtak 24. november 1967 nr. 15.

§ 1 Virkeområde

Forskriften gjelder trafikk mellom Norge og øvrige Schengen-land med luftfartøy som har høyeste tillatte startvekt t.o.m. 5700 kg, og som er godkjent for maksimalt 10 passasjerer.
Forskriften gjelder for private flyginger og taxiflyginger.
Forskriften gjelder ikke flyginger til eller fra internasjonale flyplasser i Norge.

§ 2 Lettelser i meldeplikten

Luftfartøy som nevnt i § 1 kan benytte de landingsplassene som er definert i vedlegg I til forskriften, på følgende vilkår:
a) Melding om lufttrafikk i form av kopi av fullstendig utfylt reiseplan, som fastsatt av Luftfartstilsynet, avgis til Toll- og avgiftsdirektoratet senest 4 timer før grensepassering. Dersom de oppgitte tider for avgang eller ankomst ønskes endret, skal Toll- og avgiftsdirektoratet snarest underrettes om endringen. Det samme gjelder kanselleringer.
b) Avgående luftfartøy skal ikke uten Tollvesenets tillatelse forlate landingsplassen før det tidspunktet som er oppgitt i meldingen.
c) Personer som medfølger ankommet luftfartøy skal ikke forlate luftfartøyet før den ankomsttiden som er angitt meldingen.
d) Medbragte varer skal ikke fjernes fra ankommet luftfartøy før den ankomsttiden som er angitt i meldingen.
e) Luftfartøyet må bare medbringe varer som
- toll- og avgiftsfritt kan innføres/utføres i henhold til gjeldende regler om toll- og avgiftsfritak,
- ikke er underlagt innførsels- eller utførselsrestriksjoner, og
- ikke krever tollekspedisjon.

§ 3 Ikrafttreden
Denne forskriften trer i kraft straks.
Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 6. september 1984 om spesiell trafikktillatelse for visse slag flyging med småfly mellom Norge og Sverige.


Melding som nevn i § 2 bokstav a skal fremsettes skriftlig/pr. fax til ”Helpdesken” i Toll- og avgiftsdirektoratet. ”Helpdesken” varsler deretter den tollregion hvor avgangen/ankomsten skal finne sted.