Gå til innhold

[Utgått]Tollsatser ved import av bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer)

Dette rundskriv erstatter rundskriv av 29. november 2004 (saksnr.: 2003/2287-5).

Statens landbruksforvaltning (SLF) har med hjemmel i Tolltariffens innledende bestemmelser (tib)
§ 5 fastsatt tollsatser ved import til Norge av bearbeidede landbruksprodukter. Tollsatsene gjelder
fra og med 1. januar 2005 og inntil videre.
For nærmere informasjon se rundskriv 99/2004 fra Statens landbruksforvaltning på www.slf.dep.no.

Endringer i forhold til tidligere rundskriv:

  • Enkelte varenummer under posisjon 20.07 er splittet med virkning fra 1. januar 2005. Se
    vedlegg 1 for ytterligere detaljer om denne endringen.

Aktuell tollsats utgjør fastelement for toll (TL1) og/eller råvaretoll (RT 100) og fremgår av tabellen.
Listen kommer til anvendelse der det i tolltariffen er inntatt henvisning til fotnote for aktuell
tollsats. I de tilfeller der råvaretoll skal beregnes, er dette angitt i vedlagte tabell (vedlegg 1) med
forkortelsen RT. Råvaretollen blir utregnet av SLF dersom sats ikke fremkommer av denne
tabellen. For de varene som skal ha fastsatt råvareavhengig tollsats fra SLF, må importør fylle ut
skjemaet "Råvaredeklarasjon for industrielt bearbeidede jordbruksvarer" (kan innhentes fra : www.
slf.dep.no) og sende dette til Statens landbruksforvaltning, senest 14 dager før import finner sted.
Statens landbruksforvaltning utsteder tollmeldinger på bakgrunn av råvaredeklarasjonen.
Tollmeldingen vil angi råvaretollsatsen til ett definert produkt innført fra ett definert landområde.
Tollmeldingen kan kun benyttes ved innførsel av dette produktet til et definert firma (importør) ved
at det er en knytning til kunde-id. Tollmelding skal kunne fremvises ved fortolling.

Ved deklarering i TVINN-systemet skal fastelementet for toll oppføres med kode TL1 og råvaretoll
med kode RT100.