Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift - midlertidig bruk av motorvogn registrert på Svalbard

Svalbard - kjøretillatelser
Innledning

Tollvesenet mottar hvert år mange søknader som gjelder avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk på det norske fastland av kjøretøy som er registrert på Svalbard. Dette rundskrivet gjelder midlertidige kjøretillatelser som utstedes i medhold av Finansdepartementets forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge av 20. juni 1991 nr. 381 § 5 bokstav g (midlertidigforskriften).

Toll- og avgiftsdirektoratet ser behov for presiseringer vedrørende den praksis som utøves ved utstedelse av slike tillatelser for å sikre likebehandling. Vi har dessuten sett flere eksempler på misbruk av tillatelser, noe vi ønsker å forhindre med følgende presiseringer.

Kjøretillatelser – vilkår og begrensninger

Midlertidigforskriften § 5 bokstav g gjelder tillatelse for personer med fast oppholdssted i Norge (Svalbard) til å benytte utenlandsregistrert motorvogn her i landet. Finansdepartementet har fastslått at forskriften også gjelder midlertidig bruk på fastlandet av svalbardregistrerte kjøretøy. Dette har i praksis medført at personer bosatt på Svalbard, og som ikke har fast oppholdssted utenfor Norge i henhold til midlertidigforskriften, har fått tillatelse til å innføre og benytte svalbardregistrerte kjøretøy på fastlandet i forbindelse med sin ferie. For kjøretøy som er registrert i utlandet gjelder som utgangspunkt at søknad om midlertidig tillatelse etter § 5 bokstav g for kjøring i ferie avslås.

Vi legger til grunn som en forutsetning at kjøretøyet tillatelsen gjelder for faktisk har vært registrert på Svalbard og tatt i bruk der. Det skal i utgangspunktet altså ikke kunne gis tillatelse for kjøretøy som ikke har vært på Svalbard; for eksempel kjøretøy som kjøpes nytt på fastlandet og som skal tas med til Svalbard ved utløpet av tillatelsen. I praksis har det vist seg at enkelte personer spekulerer i dette ved at kjøretøyet faktisk aldri blir sendt til Svalbard, selv om vedkommende oppnår gjentatte kjøretillatelser.

Det er dessuten klart at ordningen kun gjelder for personer som faktisk er bosatt på Svalbard. Det har forekommet tilfeller hvor tillatelser er gitt til personer som ikke lenger bor på Svalbard, men som har beholdt adresse der.

I utgangspunktet gjelder § 5 bokstav g kortvarig bruk i enkeltstående tilfeller. Det foreligger etter vår mening eksempler på tillatelser av altfor lang varighet. Så lenge det godtas at det for svalbardregistrerte kjøretøy kan gis tillatelse for kjøring i ordinær ferie, må tillatelsene kunne være av lengre varighet enn tillatelser etter bokstav g vanligvis er. Vi ser likevel behov for å stramme inn praksis og vil antyde at det ikke bør gis tillatelse for mer enn 2 måneder pr. kalenderår. For opphold utover dette, må det avtales forskriftsmessig lagring av kjøretøyet inntil det kan gjenutføres til Svalbard.

Det er avgjørende at tollregionene følger opp kjøretillatelsene og får bekreftet at kjøretøyet blir gjenutført til Svalbard ved utløpet av fristen. Det må stilles som vilkår for tillatelsen, og fremgå av denne, at kjøretøyet faktisk blir gjenutført til avtalt tid. Det må opplyses om at dersom dette ikke skjer, kan det bli aktuelt med etterberegning av avgifter. For engangsavgiftens del vil grunnlaget for dette være Stortingets vedtak om engangsavgift § 1 nr. 3.

Praktisk gjennomføring – for Tollvesenet

Når tillatelse gis i medhold av § 5 bokstav g, må Statens vegvesen kontaktes for utstedelse av ordinære kjennemerker. Årsavgift skal betales til Tollvesenet. Det skal gis en påtegning i vognkortet som sier i hvilken periode tillatelsen gjelder.

Ved gjenutførsel til Svalbard blir ikke kjøretøyet avregistrert, men fargen på kjennemerket og avgiftsgruppe (til 0000) må endres. Dette gjøres ved en omregistrering på samme eier. Dersom dette ikke blir gjort før årsskiftet, vil ny årsavgift bli fastsatt.

Oppfølging – for Tollvesenet

Direktoratet ser at det er behov for oppfølging på dette området. For å skaffe oss en oversikt ønsker vi å holdes orientert om alle kjøretillatelser som gis til personer bosatt på Svalbard i medhold av midlertidigforskriften § 5 bokstav g. Vi ber om at dette gjøres ved fortløpende oversendelse av kopi av nevnte tillatelser til direktoratet ved Juridisk avdeling, Motorvognavgiftseksjonen.