Gå til innhold

[Utgått]Endring av eksportavgiften på laks til EU

Fiskeridepartementet har i rundskriv av 5. november 2003 med hjemmel i lov av 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer § 6, jf. forskrift av 22. mars 1991 nr. 157 om regulering av fisk og fiskevarer § 4 andre ledd, fortetatt visse endringer i avgiftssatsen for eksport av laks og produkter av laks.

I forskrift av 22. mars 1991 nr. 157 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer, skal § 4 første ledd punkt 2 bokstav b lyde:

Det skal svares en avgift på 7,5 promille av fob-verdien for laks og ørret og produkter av disse med unntak av produkter som er nevnt i bokstav c og d.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

Vedtakene innebærer at eksportavgiften for eksport til EU av produktene fersk laks, fryst laks, fersk laksefilêt og fryst laksefilêt, reduseres fra 2,7 % til 0,75 %.

Med eksportavgift menes i denne sammenheng den avgift som er hjemlet i Fiskeeksportloven og som er øremerket Eksportutvalget for Fisk. Eksportavgiften relatert til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond på 0,3 %, er ikke omfattet. Den samlede eksportavgift er etter dette 1,05 % for laks.