Gå til innhold

[Utgått]Avgift på kjemikaliene HFK og PFK - endring i Stortingets vedtak og forskrift om sær-avgifter

Stortinget har i revidert budsjett for 2004 endret vedtaket av 26. november 2003 om avgift på klima-gassene hydro-fluor-karboner (HFK) og perfluor-karboner (PFK). Finansdepartementets forskrift av 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter er blitt endret tilsvarende. Endringene trer i kraft 1. juli 2004.

I vedtaket § 3 bokstav g er ”Gjenvinnes til eget bruk.” endret til ”Gjenvinnes.”

Forskriften § 3-18-1 fjerde ledd skal nå lyde: ”Avgiftsplikten omfatter ikke gjenvinning av HFK og PFK.” § 3-18-1 femte ledd og § 5-1 bokstav e er opphevet.

Ved behandling av det opprinnelige forslaget om avgift på HFK og PFK, som ble innført fra 1. januar 2003, ble det forutsatt at det skulle innføres en refusjonsordning for gjenvunnet gass, da en ikke ønsket en dobbelt beskatning. I arbeidet med å utforme refusjonsordningen, har Miljøvern-departementet kommet til at refusjonen skal begrenses til HFK og PFK som blir levert til destruk-sjon. Dette er i første rekke begrunnet med administrative hensyn. Når gass levert til gjenvinning ikke omfattes av refusjonsordningen, må gjenvunnet gass fritas for avgift ved videresalg for å unngå dobbel avgiftsbelegging.

Fritaket er nå utformet slik at det ikke er knyttet til selve produktet, men gjenvinningsprosessen. Avgiftsplikten oppstår fortsatt ved produksjon og innførsel, men gjenvinning skal ikke anses som produksjon. Dette medfører at det ikke kan påberopes fritak for eventuell innførsel av gjenvunnet gass.

Dersom gass utføres for gjenvinning og gjeninnføres, må det dokumenteres at gjenvunnet, gjen-inn-ført gass, er den samme gassen som ble utført for dette formålet. Ut- og innførsel må ekspederes gjennom Tollvesenet.