Gå til innhold

[Utgått]Avgift på sluttbehandling av avfall

Høy og lav sats på deponi fra 1. juli 2003
Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) viser til rundskriv av 30. juni 2003 om høy og lav sats for avfall til deponi fra 1. juli 2003.

Lav sats kan benyttes hvis kravene til dobbel bunn- og sidetetting i forskrift av 21. mars 2002 nr. 375 om deponering av avfall er oppfyllt, eller deponiet er godkjent etter en risikovurdering, jf. Stortingets avgiftsvedtak for 2004 I § 2 nr. 1 hhv. bokstav a og b.

I nevnte rundskriv ble det forutsatt at det bare var deponi som oppfylte kravene etter vedtaket I § 2 nr. 1 bokstav a som kunne betale lav sats fra 1. juli 2003. De andre måtte betale høy sats, men ville få mellomlegget tilbakebetalt, dersom de fikk lempet på kravene etter en risiko-vurdering.

Statens forurensningstilsyn (SFT) har utarbeidet en veileder som fylkesmennene skal bruke ved risikovurderingen. Det var meningen at denne skulle være ferdig før søknadsfristen som opprinnelig var satt til 1. mai 2003. Denne ble ikke ferdig før i desember 2003, og det kan ta lang tid før risiko-vurderingen er ferdig og vedtak om eventuell lav sats kan fattes.

TAD ber derfor tollregionene godta innbetaling av lav sats inntil videre også for de som må gjennom en risikovurdering. Fylkesmennene er pålagt å gjennomføre risikovurderingen så fort som mulig, men hvor lang tid dette kan ta er individuelt.

Det gjøres imidlertid oppmerksom på at de deponiene som bare betaler lav sats uten å tilfredsstille kravene i vedtaket I § 2 nr. 1 bokstav a, ikke godkjennes, vil mellomlegget mellom høy og lav sats (for tiden NOK 122 pr. tonn, før 1. januar 2004 NOK 100 pr. tonn) bli etterberegnet med for-sinkelses-renter. Dette gjelder også dersom god-kjenning skjer fra en senere dato enn 1. juli 2003 på grunn av ut-bedringer i mellomtiden. Da vil det bli etterregnet for tiden fra 1. juli 2003 og fram til godkjennelsesdatoen.

Forsinkelsesrenter beregnes i ht. Finansdepartementets forskrift av 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter § 6-4. Rentesatsen som for tiden benyttes er 12,5% p.a., og fra 1. januar 2004 skal den vurderes hvert halvår. Fra 1. juli til 31. desember 2003 var rentesatsen 15% p.a.

Uorganisk materiale på deponi - gipsfraksjoner
I følge Stortingets vedtak § 4 bokstav c, kan uorganisk materiale deponeres uten avgift på særskilt opplagsplass. Hva som menes med uorganisk materiale er utdypet i Finansdepartementets forskrift om særavgifter av 11. desember 2001 nr. 1451 § 3-13-1 femte ledd. I kommentarene til avgiften har TAD tatt inn en liste over materialer som kan være uorganiske.

Denne listen er ikke uttømmende, og det er heller ikke alltid at de materialene som står oppført er uorganiske. Rent gipsmateriale er i utgangspunktet uorganisk. Visse utsorterte gips-fraksjoner fra bygge- og rivningsvirksomhet er ofte ikke uorganiske fordi de er blandet med andre bygg-materialer som trevirke, papp osv.

Det er forurensningsmyndighetene som kan avgjøre om et materiale eller fraksjon anses uorganisk eller ikke, og i følge disse anses materialer med under 5 % TOC (totalt organisk carbon) som uorganiske.

Ved deponering av gipsmaterialer på særskilt opplagsplass uten avgift, må det først klarlegges om dette er uorganiske gipsfraksjoner som tilfredsstiller forannevnte krav. Avfallsbesitter eller deponi-eier må dokumentere dette. Ved deponering av gips-materialer som inneholder 5 % eller mer TOC, skal det betales avgift. Gipsen kan i tilfelle ikke legges på særskilt opplagsplass for uorganisk av-fall.