Gå til innhold

[Utgått]Rundskriv vedrørende delegering av klagekompetanse i dokumentavgiftssaker til Toll- og avgiftsdirektoratet


Finansdepartementet er i dag klageinstans i saker etter Stortingets vedtak om dokumentavgift og dokumentavgiftsloven vedrørende avgiftsgrunnlaget m.m.

I brev av 5. mai 2004 besluttet departementet å delegere klagekompetansen til Toll- og avgiftsdirektoratet med virkning fra 1. juli 2004. Delegeringen gjennomføres ved en endring i forskrift om dokumentavgift § 1-5, se endringsforskrift av 3. mai 2004.

Dette innebærer at Toll- og avgiftsdirektoratet fra 1. juli 2004 er klageinstans i alle saker etter avgiftsvedtaket og dokumentavgiftsloven med unntak av dokumentavgiftsloven § 3. Registerføreren (tingrettene eller Statens kartverk) vil være førsteinstans.

I saker vedrørende dispensasjon etter dokumentavgiftsloven § 3 vil Toll- og avgiftsdirektoratet som i dag være førsteinstans. Finansdepartementet er klageinstans i saker etter denne bestemmelsen.