Gå til innhold

[Utgått]Vektårsavgift - endring av forskrift 29. juni 2000 nr. 688

Finansdepartementet har 14. april 2004 med hjemmel i Stortingets avgiftsvedtak og lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter fastsatt endringer i forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift, med umiddelbar ikrafttredelse.

Bakgrunnen for forskriftsendringen er følgende:

§ 4 omhandlet tidligere kun avgiftsmessig nedregistrering. På bakgrunn av at det også kan foretas teknisk nedregistrering av kjøretøyet, kan dette i noen tilfeller føre til at kjøretøyet får en tillatt totalvekt lavere enn grensen for vektårsavgiftsplikt og i stedet blir års-avgiftspliktig. I slike tilfeller skal det derfor gis fritak for vektårsavgift for den terminen endringen skjer, og årsavgift skal betales etter reglene i vedtaket om årsavgift § 3.

Bestemmelsen er derfor nå presisert med hhv. avgiftsmessig og teknisk nedregistrering.

På bakgrunn av ovennevnte er det i § 5 annet ledd første punktum presisert at endringene her gjelder avgiftsgruppene innenfor vektårsavgiften.

§ 6 omhandler forhold hvor et kjøretøy eller kjøretøykombinasjon ved kontroll ikke er i samsvar med den avgiftskoden som er angitt i vognkortet. Etter omleggingen av vektårsavgiften fra å være en avgift kun basert på tillatt totalvekt til også å omfatte både antall aksler samt hvorvidt kjøretøyet har luftfjæring eller ikke, var eksisterende ordlyd ikke dekkende. Ordlyden i bestemmelsens første ledd er derfor endret i tråd med gjeldende regelverk.

Endringene er som følger:

I
§ 4 skal lyde:

Nedregistrering

1. Avgiftsmessig nedregistrering
Avgiftsgrunnlaget for kjøretøy kan settes lavere enn kjøretøyets tillatte totalvekt dersom eieren ved skriftlig henvendelse til Regionvegkontoret ber om dette. Avgiftsgrunnlaget for kjøretøy kan ikke settes lavere enn minimumsgrensen for avgiftsplikt.
Redusert avgiftsgrunnlag kan senere økes, men kan da ikke på nytt reduseres så lenge kjøretøyet er registrert på samme eier.

Dersom kjøretøyet brukes med aktuell totalvekt som overskrider det reduserte avgiftsgrunnlaget med mer enn 10 pst. eller mer, bortfaller adgangen til redusert avgiftsgrunnlag. Avgiftsgrunnlaget settes da opp til kjøretøyets tillatte totalvekt. Det kan på nytt ikke reduseres med mindre kjøretøyet skifter eier.

2. Teknisk nedregistrering
Med teknisk nedregistrering menes i avgiftsmessig forstand at det foretas fysiske inngrep i kjøre-tøyet som reduserer kjøretøyets faktiske tillatte totalvekt. Slik teknisk endring må godkjennes av fabrikanten og Regionvegkontoret.

Medfører en slik endring at tillatt totalvekt blir lavere enn grensen for vektårsavgiftsplikt, skal det gis fritak for vektårsavgiften fra den termin endringen skjer. I stedet skal kjøretøyet betale årsavgift etter reglene i Stortingets vedtak om årsavgift § 3. Det betyr at det skal betales full årsavgift dersom endringen skjer i første halvår, og halv årsavgift ved endring i annet halvår.
Fritak gis etter søknad til tollregionen.

§ 5 annet ledd første punktum skal lyde:

Dersom et kjøretøy i løpet av terminen endrer avgiftsgruppe til en lavere vektårsavgiftsgruppe, får dette ingen avgiftsmessig betydning før avgifsutskrivingen for påfølgende termin.

§ 6 første ledd skal lyde:

Dersom kjøretøy urettmessig trekker tilhenger som medfører at kombinasjonen kommer i en avgifts-kode med høyere avgift, skal det betales tilleggsavgift. Tillegget skal utgjøre differansen i avgift mellom den kombinasjonen som er registrert og den kombinasjonen som urettmessig er benyttet. Avgift beregnes i slike tilfeller for hele terminens lengde.

II

Forskriften trer i kraft straks.