Gå til innhold

[Utgått]Kommentarer til Tolltariffen gjeldende fra og med 1. januar 2005

Toll- og avgiftsdirektoratet har følgende kommentarer til endringer i tolltariffen gjeldende fra 1. januar 2005.

Tariffutforming

Det er tatt inn en forklaring på hva loddrett strek i margen innebærer. Strek i margen betyr at det er foretatt endringer i tekst eller varenummer. Slike streker er ikke benyttet hvor det utelukkende er endring av tollsatser eller fotnoter, og heller ikke ved enkelte gjennomgående endringer (se nedenfor).

I samsvar med endringene i antall medlemsland i EF (Det europeiske fellesskap) og hvilke land EFTA hhv. Norge har inngått frihandelsavtaler med er oversiktene på side VI blitt oppdatert.

Import- og eksportkontroll

Pkt. 1, Importkontroll.
Teksten vedrørende bestemmelser for innførsel av levende dyr, animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse fra land utenfor EØS er omredigert og omtalt i eget avsnitt.

Pkt. 2, Eksportkontroll.
Avsnittet er omredigert. Det er tatt inn et mindre utdrag av § 1 i eksportkontrollforskriften. Det henvises til Utenriksdepartementet for nærmere opplysninger vedrørende eksportkontroll.

Tolltariffens innledende bestemmelser (tib)

§ 2, pkt. 3
Oversikten over frihandelsavtaler er oppdatert ved at avtalene med de land som 1. mai 2004 ble medlemmer av EF (EU) er fjernet. Frihandelsavtalen mellom EFTA og Chile ble iverksatt 1. desember 2004. Den er nå innarbeidet i ”grønt vedlegg”. Det antas også at en tilsvarende frihandelsavtale med Libanon vil bli iverksatt tidlig i 2005. Disse avtaler er imidlertid ikke tatt inn i bestemmelsen, og vil være hjemlet i tib § 12.

§ 24 bokstav d.
Bestemmelsen har fått et tillegg som hjemler salg av skattefrie (”tax-free”) varer til passasjerer som ankommer Norge med luftfartøyer (ankomstsalg). Nærmere informasjon om dette kunngjøres særskilt.

Tolltariffen med statistisk varefortegnelse

Gjennomgående er uttrykkene ”tariffere”, ”tariffering” mv. blitt erstattet av ”klassifisere”, ”klassifisering” mv. Terminologien i tolltariffen og ”Forskrift om tollvesenets adgang til å gi bindende forhåndsuttalelser om klassifisering av varer i henhold til gjeldende tolltariff” som trådte i kraft 1. juni 2004 er dermed harmonisert.

I samsvar med de konsesjoner som Norge ga i forbindelse med den senest gjennomførte revisjon av protokoll 3 til EØS-avtalen er en rekke fotnoter blitt endret, og nye lagt til. I posisjon 20.07 har det vært nødvendig å opprette enkelte nye varenummer. Disse er nærmere omtalt i etterfølgende tabell.

I samsvar med Stortingets vedtak om tollavgifter er de tollsatsene for klær og tilbehør til klær, av tekstilmaterialer (kapitlene 61 og 62), som i 2004-utgaven av tolltariffen er høyere enn 10,7 % satt ned til 10,7 %. For øvrig er det ingen endringer i tollsatsene i forhold til tolltariffen gjeldende fra 1. januar 2004, med unntak av enkelte preferansetollsatser som har blitt endret i samsvar med den reviderte protokoll 3 til EØS-avtalen. Sistnevnte er i det vesentligste gjenspeilet i form av nye eller endrede fotnoter.

For andre endringer vises til tabellen nedenfor. Tabellen viser blant annet hvilke varenummer som er nye, og hvor vareomfanget i disse er hentet fra i tolltariffen for 2004. Til tabellen er det knyttet korte kommentarer som omtaler endringens art.

Varenummer Kommentarer
2005 2004
03.02.4004 03.02.4001 og 03.02.4002
(alle utgår)
Underoppdelingene for norsk vårgytende sild har, etter samarbeide med ”Eksportutvalget for fisk” (EFF) blitt slettet, og nye ”samle”-varenummer for denne silda har blitt opprettet.
03.03.5004 03.03.5100 og 03.03.5002
(alle utgår)
03.05.6104 03.05.6101 og 03.05.6102
(alle utgår)
03.04.1031 og 03.04.1039 03.04.1030
(utgår)
Varenummeret for fersk eller kjølt filet og ”annet fiskekjøtt” av torsk har i samsvar med forespørsel fra næringen (EFF) blitt splittet i ”oppdrettet” og ”ellers”.
03.04.9001 ingen endring i varenummer For å gjøre det helt klart at varenummeret for surimi omfatter surimi av alle fiskeslag er uttrykket ”av alle slags fisk” blitt tilføyd.
03.04.9003, 03.04.9004, 03.04.9005,
03.04.9006, 03.04.9007 og 03.04.9009
03.04.9008
(utgår)
Det er i samsvar med EFFs ønsker opprettet egne vare-nummer for ”annet fryst fiskekjøtt” av henholdsvis laks, torsk, sei, hyse og breiflabb. Da vareomfanget for ”sekkeposten” er vesentlig endret er den omnummerert til 03.04.9009
03.05.510, 03.05.5101,
03.05.5102, 03.05.5103 og 03.05.5104
ingen endring i varenummer Det er satt inn en nytt 3-streks oppdeling foran varenummer 03.05.5101. Oppdelingen lyder ”tørrfisk, unntatt hoder :”
03.05.5105 ex. 03.05.5101,
ex. 03.05.5102,
ex. 03.05.5103,
ex. 03.05.5104 og
ex. 03.05.5107
Det nye varenummeret 03.05.5105 har teksten ”hoder”, og omfatter således torskehoder som er tørket, også saltet (jf teksten til 1- og 2-streks oppdelingene som nummeret sorterer under). Varene er overført fra de i midterste kolonne til denne rad angitte varenummer.
03.07.3101 og 03.07.3109 03.07.3100
(utgår)
Oppdelingen for levende, ferske eller kjølte blåskjell er splittet i to, etter pakningsstørrelse.
05.11.919 ingen endring i varenummer På grunn av utstrakt feilklassifisering har 3-streks oppdelingen fått tilføyd uttrykket ”(unntatt spiselige produkter)”. I henhold til note 1.a til kapittel 5 er det kun et svært begrenset antall spiselige produkter som hører under kapittel 5.
05.11.9193 05.11.9192 og 05.11.9193
(.9192 utgår)
Varenummeret for fiskehoder er slettet. Vareomfanget er overført varenummer 05.11.9193 (spiselige hoder klassifiseres i kapittel 3).
Kapittel 12 ingen endring i varenummer Varenummernote 1. Teksten er endret slik at bestemmelsen også omfatter rybsfrø.
Posisjon 12.05/ underposisjon
1205.10
ingen endring i varenummer Posisjonsteksten, samt teksten til HS underposisjon 1205.10 (første 1-streks innrykk i posisjonen), er endret slik at også rybsfrø blir spesielt nevnt.
Kapittel 15 ingen endring i varenummer Varenummernote 1. Teksten er endret slik at bestemmelsen også omfatter oljer av rybsfrø.
Posisjon 15.14/ første 1-streks-innrykk ingen endring i varenummer Posisjonsteksten, samt teksten til første 1-streks innrykk i posisjonen, er endret slik at de også omfatter oljer av rybsfrø.
16.04.1208 16.04.1201, 16.04.1202, 16.04.1203, 16.04.1204 og 16.04.1209
(alle utgår)
Endret behov for statistiske opplysninger innebærer at det har blitt mulig å fjerne/slå sammen en rekke oppdelinger for produkter av sild. I tillegg til de i midtre kolonne angitte varenummer er også 3-streks opp-delingene for ”småsild” og ”annen sild” fjernet.
HS- underposisjon 1806.20 ingen endring i varenummer Nevnte underposisjon finnes i tolltariffen som første 1-streks oppdeling etter varenummer 18.06.1000. Uttrykket ”i pakninger” er utvidet til ”i beholdere eller pakninger” for å bringe det på linje med HS-konvensjonens originalspråk (engelsk/fransk).
20.07.1007 og 20.07.1008 20.07.1009
(utgår)
Den reviderte protokoll 3 til EØS-avtalen medførte behov for eget varenummer for homogeniserte næringsmidler inneholdende jordbær, solbær, bringebær eller blandinger derav.
20.07.9904 og 20.07.9905 20.07.9903
(utgår)
Den reviderte protokoll 3 til EØS-avtalen medførte behov for eget varenummer for syltetøy og liknende produkter av tyttebær, blåbær og andre bær av slekten Vaccinium, multer eller blandinger derav.
20.07.9906 og 20.07.9909 20.07.9908
(utgår)
Den reviderte protokoll 3 til EØS-avtalen medførte behov for eget varenummer for syltetøy og liknende produkter inneholdende jordbær, solbær, bringebær eller blandinger derav.
21.01.1202 ingen endring i varenummer Ordet ”andre” er lagt til i varebeskrivelsen. Dette er gjort for å tydeliggjøre at visse typer varer fremstilt på basis av kaffe også kan være omfattet av foregående varenummer (21.01.1201).
21.06.904 og 21.06.9041 ingen endring i varenummer I 3-streks innrykket er ”, pastiller” blitt tilføyd, og i varenummer 21.06.9041 er ”og pastiller” tilføyd. Bakgrunnen er at det har kommet en rekke sukkerfrie produkter som rettelig hører under varenummer 21.06.9041, men som på grunn av den tidligere ordlyden (som kun refererte til drops) kan ha blitt feil klassifisert i varenummer 21.06.9090 (”ellers”).
Kapittel 23 ingen endring i varenummer Varenummernote 1. Teksten er endret slik at bestemmelsen også omfatter oljer av rybsfrø.
Posisjon 23.06 ingen endring i varenummer Teksten til fjerde 1-streks innrykk, og det første 2-streksinnrykket tilhørende dette 1-streks innrykket, er endret slik at de også omfatter varer av rybsfrø.
Kapittel 27 ingen endring i varenummer For unngå misforståelser er punktumet i angivelsen av antall millibar i note 2, 2. ledd, blitt fjernet.
Posisjon 28.04 ingen endring i varenummer Her har det i posisjonens fotnote tidligere feilaktig vært opplyst at mengde i annen enhet skal angis som antall kubikkmeter, målt ved et trykk på 1013 bar. Dette er nå korrigert til 1013 millibar.
29.16.3200 ingen endring i varenummer En trykkfeil er rettet opp ved at varene nå korrekt betegnes ”benzoylperoksid og benzoylklorid”.
30.06.7000 ingen endring i varenummer Oversettelsen av den engelske originalteksten er gjennom-gått på nytt, og varebeskrivelsen er noe endret.
Posisjon 83.05, og varenummer 83.05.2000 ingen endring i varenummer For å tilpasse ordlyden til ”dagligtale” er ordet ”stifter” satt inn i såvel posisjonstekst som beskrivelsen til varenummeret. Samtidig er ordet ”hefter” satt i parentes begge steder.

Fortolling av reisegods

Tidligere har reisegodstariffen vært gjengitt i tolltariffen. Denne ble ved siste vesentlige endring erstattet med kun en henvisning til Tollvesenets sider på Internett. Også henvisningen er nå fjernet, og reisegodsbestemmelsene er etter dette ikke lenger omtalt i tolltariffen.

Den offisielle statistikken over import og eksport av varer

Statistisk sentralbyrå har foretatt en mindre redigering av teksten. Den vesentligste endringen er at statistikken for gass levert direkte fra den norske del av kontinentalsokkelen nå blir registret på nasjonaliteten til kjøpende selskap.

Landliste med tilhørende landkoder

Åland er tildelt egen kode, AX, fra Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. For Finland er derfor tilføyelsen ”inkl. Åland” endret til ”unntatt Åland”. En rekke valutaer og tilhørende koder er for øvrig blitt lagt til eller endret.

Grønt vedlegg

I dette vedlegget er de tidligere frihandelsavtalene med landene som med virkning fra 1. mai 2004 gikk inn i EU og EØS-avtalen blitt fjernet. Samtidig er vareomfanget i avtalen med Chile og den kommende avtalen Libanon blitt innarbeidet. Sistnevnte avtale har imidlertid på tidspunktet for utgivelse av dette rundskrivet fortsatt ikke trådt i kraft. Ikrafttredelse av avtalen med Libanon vil bli kunngjort særskilt.

Ny tolltariff gjeldende fra 1. januar 2005 vil foreligge i uke 51

Tolltariffen kan kjøpes (pris kr 217,- inkl. mva.) fra:
Fagbokforlaget,
Postboks 6050 Postterminalen
5892 Bergen
e-post: ordre@fagbokforlaget.no
tlf. 55 38 88 00
faks. 55 38 88 01
eller i bokhandelen.