Gå til innhold

[Utgått]Årsavgift - innlemmelse av personskadeavgiften

Stortinget vedtok i forbindelse med budsjettet for 2004 at personskadeavgiften etter folketrygdloven § 23-7 skal innlemmes i årsavgiftene (årsavgift og vektårsavgift).

I denne forbindelse er direktoratet kjent med at det råder en del tvil om forhold knyttet til dette. Hovedproblemet synes å være usikkerhet om hvilket tidsrom personskadeavgiften gjelder for, og om avgiften for noen kan bli krevet dobbelt, dvs. både personskadeavgift og årsavgift. Dette skyldes nok i stor utstrekning de ulike forfallsdatoer på forsikringspremiene.

Direktoratet er gjort kjent med et brev fra Sosialdepartementet til Finansnæringens Hovedorganisasjon hvor dette forholdet er presisert. Det understrekes i brevet at premietillegg innbetales for hele kalenderår. Dette følger av forskrift om forsikringsbasert refusjon av trygdeutgifter ved trafikkskade (personskade) § 2 første ledd og vedtaket om premietillegg til folketrygden for motorvogner 2004. Av sistnevnte vedtak fremgår det at premietillegget til folketrygden for motorvogner, mopeder, traktorer og veterankjøretøy fastsettes til 0 kroner fra og med premieåret 2004. Dette er fastsatt ved Kronprinsreg. res. 5. desember 2003. Samtidig oppheves kongelig res. av 19. september 2003.

Dette innebærer i følge Sosialdepartementet, at premietillegg som forfaller til betaling før 1. januar 2004 gjelder for hele kalenderåret 2003 og ikke for noen del av 2004. Den enkelte forsikringstaker har således ikke krav på refusjon for noen del av 2004.

Direktoratet ser ikke bort fra at det kan være ulike rutiner hos de forskjellige forsikringsselskap. Vi vil imidlertid presisere at dersom det skulle oppstå problemstillinger som ikke er i overensstemmelse med ovennevnte, må den enkelte forsikringstaker ta dette opp direkte med sitt forsikringsselskap.