Gå til innhold

[Utgått]Årsavgift - tilleggsavgift ved manglende betaling

Lavere tilleggsavgift for kjøretøy med lav årsavgift
I forbindelse med innlemmelsen av personskadeavgiften i årsavgiften og utskriving av årsavgift på kjøretøygrupper som tidligere ikke var årsavgiftspliktige, har det oppstått behov for å foreta endringer i det eksisterende regelverket.

På bakgrunn av lave avgiftssatser på de nye kjøretøygruppene, kr 175 og kr 350, vil det være urimelig å kreve tilleggsavgift med kr 250. Tilleggsavgiften for disse er derfor redusert. Det er videre innført en beløpsgrense for refusjon av årsavgift.

Det er innført følgende endringer i regelverket for årsavgift:

Stortingets avgiftsvedtak

Stortinget fattet 18. juni 2004 følgende vedtak:

Fra 1. juli 2004 gjøres følgende endring i Stortingets vedtak av 26. november 2003 om årsavgift for budsjetterminen 2004:

§ 4 skal lyde:
Avgift som ikke er betalt innen forfall, forhøyes med kr 250. For kjøretøy som nevnt i § 1 annet ledd, forhøyes avgiften med kr 50. Departementet kan gi forskrifter om innkrevingen av tilleggsavgiften.

Forskrift om årsavgift

Finansdepartementet har ved forskrift 14. juni 2004 foretatt følgende endring i forskriften:

I

I forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn gjøres følgende endring:

§ 5 nytt siste ledd skal lyde:

Beløp under 50 kroner refunderes ikke.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2004.