Gå til innhold

[Utgått]Fritak for forbruksavgift på elektrisk kraft - avgrensning mot ulovlig statsstøtte

Alle bedrifter med postadresse i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms:
Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.

Stortinget vedtok med virkning fra 1. juli 2004 endringer i forbruksavgiften på elektrisk kraft. Med enkelte unntak skal bedrifter utenom industri og bergverk betale vanlig el-avgift. For Finnmark og Nord-Troms er det gitt viktige unntak fra dette. Blant annet er alle leveringer av strøm til husholdninger og offentlig forvaltning fritatt fra avgiften.

Det er også gitt fullt fritak fra avgiftsplikten for alle bedrifter i Finnmark og Nord-Troms, bortsett fra for et fåtall. Nettselskapet vil derfor sende ut strømregning uten avgift til alle bedrifter i området.

Bare foretak hvor fordelen av avgiftsfritaket overstiger kr 270 000, skal betale avgift med 0,45 øre pr. kWh. Beløpet på kr 270 000 er grensen for EØS-avtalens regler for tillatt ”bagatellmessig støtte”. Også eventuelle fritak fra vedtak om avgifter til folketrygden (arbeidsgiveravgiften) skal medregnes i dette beløpet. Fordi Toll- og avgiftsdirektoratet ikke har oversikt over hvilke bedrifter dette er, sendes dette brevet til samtlige bedrifter i Finnmark og Nord-Troms.

De bedriftene som etter dette skal betale avgift med 0,45 øre pr. kWh, må melde fra til netteieren, slik at denne kan beregne avgift på strømregningene. Bedrifter som skal betale avgift, men som ikke melder fra, anses for å ha mottatt ulovlig statsstøtte, og vil være ansvarlig for at for mye mottatt støtte tilbakebetales.

Utdrag av Stortingets vedtak finnes på baksiden. Ytterligere informasjon om endringene fra 1. juli eller fullstendig oversikt over regelverket er tilgjengelig på vår nettside www.toll.no eller ved henvendelse til Tollregionen. Dersom det skulle være ytterligere spørsmål kan De ta kontakt med Tollregion Nord-Norge


Fra 1. juli 2004 ble det gjort følgende endringer i Stortingets vedtak av 26. november 2003 om forbruksavgift på elektrisk kraft for budsjetterminen 2004:


§ 1

Fra 1. juli 2004 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med 9,67 øre pr. kWh på elektrisk kraft som leveres her i landet.
En redusert sats på 0,45 øre pr. kWh benyttes for levering av kraft:
a) til industri, bergverk, produksjon av fjernvarme og arbeids-markeds-bedrifter som utøver industriproduksjon. Den reduserte satsen omfatter elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen, og
b) i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.
Avgift skal også betales ved uttak av elektrisk kraft til eget bruk.
Departementet kan gi forskrifter om nærmere avgrensning av avgiftsplikten.

§ 2

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på kraft som:
……..
k) leveres husholdninger og offentlig forvaltning i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord,
l) leveres til andre enn husholdninger og offentlig forvaltning i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord, såfremt fordelen av fritaket sammen med bagatellmessig støtte gitt i vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2004 ikke overstiger 270 000 kroner i 2004.
Departementet kan gi forskrifter om avgrensning av og vilkår for fritak.