Gå til innhold

[Utgått]Endrede gebyrsatser fra 1. januar 2004

Endrede gebyrsatser fra 1. januar 2004


Gebyrene for kap. 4610 post 01 Ekspedisjonsgebyr er endret fra 01.01.2004. Posten omfatter gebyr for privat rekvirert tollbehandling og ekspedisjonsgebyr for utført tollforretning utenfor kontorsted og ekspedisjonstid.
Satsene for privat rekvirert tollbehandling økes med 10 kroner pr. time til henholdsvis 260 kroner for 50 % overtid og 330 kroner for 100 % overtid.

Ekspedisjonsgebyret økes med 10 kroner til 135 kroner pr. påbegynt halvtime.

Gebyrsatsen for post 11,Gebyr på kredittdeklarasjoner er økt fra 61 kroner til
75 kroner.

Departementet har bedt direktoratet legge til rette for videre drift av småbåtregisteret inntil andre kan overta i løpet av 2004. Gebyrinntekter skal som tidligere posteres på kap. 4610, post 04 Gebyr for registrering av småbåter. Gebyrsatsen for 2004 er 300 kroner.

Gebyrsatsen for avskilting av kjøretøy er 900 kroner.

Administrasjonsavdelingen har fått forespørsel om gebyrsatsen for tollekspedisjoner m.v. utenfor tollsted i kontor- og ekspedisjonstiden, losse- og lastetiden.
Gebyret er lite brukt, men er ikke blitt justert på flere år da det ikke er nevnt som ”eget gebyr” i St.prp. nr 1. Utgangspunktet for gebyret er imidlertid ordinær timesats for privat rekvirert tollbehandling uten overtidstillegg. Gebyret for 2004 settes således til 170 kroner pr. time. Inntektene føres på post 4610019.