Gå til innhold

[Utgått]Forskrift om Tollvesenets adgang til å gi bindende forhåndsuttalelser om klassifisering av varer - nr. 668

Toll- og avgiftsdirektoratet har den 27. april 2004 etter alminnelig høring og iht Finans-departementets fullmakt gitt forskrift om Tollvesenets adgang til å gi bindende forhåndsuttalelser om klassifisering av varer i henhold til gjeldende tolltariff – nr. 668.
Forskriften trer i kraft 1. juni 2004.

Den nye forskriften er en revidert versjon av den tidligere forskriften av 12. april 1991 (nr. 278) om bindende forhåndsuttalelser vedrørende tariffering av varer, som oppheves fra samme dato.

De fleste endringer, sett i forhold til tidligere forskriftsversjon av 12. april 1991, er av redaksjonell karakter. Ordet tariffering er erstattet med klassifisering fordi sistnevnte ord er det som heretter hovedsakelig skal benyttes for å betegne hvor en vare skal føres i tolltariffen.

Som følge av omorganiseringen av Tollvesenets lokalforvaltning fra 10 tolldistrikter til 6 tollregioner fra 1. januar 2004 overførte Toll- og avgiftsdirektoratet fra samme dato myndigheten til å gi bindende skriftlige forhåndsuttalelser vedrørende tariffering av varer til de nye regiondirektørene, jf rundskriv av 23. desember 2003 (samme saksnr.). Dette gjenspeiles i den nye forskriftsteksten ved at der det tidligere er vist til tolldistrikt nå vises til tollregion. Vedtaksmyndigheten er lagt til den enkelte tollregion under ledelse av regiondirektøren. For øvrig presiseres nå i forskriften at søknad om klassifiseringsuttalelse skal rettes til den tollregionen hvor søker er hjemmehørende eller har sitt hovedkontor, jf § 3 nr. 2.

I § 2 nr. 2 gis det en presisering av hvem det kan utstedes en klassifiseringsuttalelse til. Dette er gjort for å understreke at det ikke skal utstedes klassifiseringsuttalelse for en vare som et firma enten ikke selv rår over eller selv tilvirker.

Iht § 3 nr. 1 er det et krav om at søknad om klassifisering skal fremsettes skriftlig på fastsatt blankett - ”Forespørsel om klassifisering”. På denne blanketten får søkeren all informasjon om hvilke opplysninger Tollvesenet trenger for å kunne behandle søknaden. Dette vil bidra til raskere saksbehandling ved at en derved unngår at søknader må returneres fordi det mangler opplysninger osv, jf § 3 nr. 5.

En revidert blankett legges ut på Tollvesenets hjemmeside på internett, www.toll.no, (under næringsliv, blanketter) før 1. juni.

§ 4 – svar på søknad om klassifiseringsuttalelse hvor det blir gitt en bindende forhånds-uttalelse gis på fastsatt blankett.

Iht § 6 nr. 1 a kan en klassifiseringsuttalelse tilbakekalles også når direktoratet i retningslinjer gir presiseringer som fører til endret klassifisering av den varen klassifiseringsuttalelsen gjelder

De øvrige forhold omtalt i §§ 5, 6 og 7 er videreføring av bestemmelser i den tidligere forskriften uten endringer i meningsinnholdet.

For øvrig gjelder forvaltningslovens bestemmelser for saksbehandlingen av klassifiserings- uttalelser, jf § 8.

Den nye forskriften ligger som vedlegg til dette rundskriv.

Søknader om bindende forhåndsuttalelser om tariffering (klassifisering) av varer hvor vedtak fattes av Tollvesenet senest 31. mai 2004, behandles etter den tidligere forskriften av 12. april 1991. Søknader om bindende forhåndsuttalelser om tariffering (klassifisering) av varer mottatt av Tollvesenet før 1. juni 2004, men hvor vedtak fattes den 1. juni 2004 og senere, behandles etter den nye forskriften av 27. april 2004. Søknaden tas under behandling selv om formelle vilkår til søknadsblankett og lignende ikke er oppfylt. Søknader mottatt av Tollvesenet den 1. juni 2004 og senere behandles etter den nye forskriften av 27. april 2004.