Gå til innhold

Endringer i TVINN og næringslivets programvare fra 1. januar 2017

Innførselsmerverdiavgift skal fra 01.01.17 ikke beregnes på tolldeklarasjonen, men innberettes på skattemelding for merverdiavgift til Skatteetaten. Dette fører til endret deklarasjonsbehandling i TVINN for virksomheter som er registrerte for merverdiavgift.

Test av programvare for næringslivet i forbindelse med endret deklarasjonsbehandling

Ved innføring av nytt regelverk med slikt omfang, er det nødvendig å teste programvaren som næringslivet benytter. Tolldirektoratet gjennomfører derfor test av slik programvare i en periode på tre uker, fra 7. november 2016. Forutsetning for testing, er at programvaren er ferdig utviklet. I testen er det TVINN-deklarantmiljø (TVINN-testmiljø) som skal benyttes.

Frist for å melde seg til testing er 1. september 2016, og gjøres ved å sende mail til tad.vfs@toll.no. Merk emnefeltet på mailen «TVINN test 2016». 

Ytterligere informasjon om testing og testmanus vil bli sendt til aktørene i forkant av testen.

Deklarering i TVINN

Endret deklarasjonsbehandling vil gjelde alle deklarasjoner hvor mottaker i rubrikk 8 på tolldeklarasjonen er merverdiavgiftsregistrert. For disse skal merverdiavgift (mva) derfor ikke beregnes ved deklarering i TVINN.

For uregistrerte virksomheter skal mva beregnes og deklareres som tidligere.

Når det gjelder samlefortollinger skal det fortsatt beregnes mva, da utgangspunktet for slik fortolling er import til privatpersoner.

Før deklarasjonen sendes til TVINN må deklaranten avklare om mottaker er mva-registrert eller ikke. Kontroll av mottakers mva-status skjer i TVINN, og er avgjørende for hvordan deklarasjonen behandles videre.

Edifact-melding

Det er ingen endring i edifact-formatet, men på deklarasjoner hvor det ikke skal beregnes mva, skal CUSDEC ikke inneholde segmentene TAX1, TAX 3 og TAX4.

Implementasjonsguiden som er publisert på Norstella.no er oppdatert med eksempel på CUSDEC uten mva-beregning.

På deklarasjoner hvor det skal deklareres toll og eventuelle særavgifter, skal segmentene knyttet til avgiftsberegning være med i CUSDEC.

Ved aksept av midlertidige fortollinger, vil teksten «Ikke fradragsberettiget for mva» bli fjernet i meldingen tilbake til deklarant.

Nye feilmeldinger i inputkontrollen i TVINN

Det vil bli noen nye feilmeldinger i inputkontrollen som følge av endret deklarasjonsbehandling. Oppdaterte feilmeldinger kan lastes ned fra ftp.toll.no, og nærmere informasjon om dette vil bli gitt i god tid før 01.01.17.

Bruk av unntakskoden M2

På deklarasjoner med utsatt avregning skal det ikke oppgis fritak for mva i rubrikk 44 på deklarasjonen. Ved bruk av M2 på disse deklarasjonene vil konsekvensen være at deklarasjonen blir lagt til manuell behandling. Skulle man allikevel ved en feil oppgi unntakskode, vil ikke dette være avgjørende for hva som skal oppgis i skattemeldingen.

På deklarasjoner uten utsatt avregning, skal det fortsatt brukes unntakskoder BOK, FLY, I2, M2, MIL og UNI, slik som i dag.

Overgangsregler

Overgangsregler som følge av overføring av forvaltningsansvaret for mva, er under utarbeidelse.

Deklarasjonsoversikt

Det vil bli utarbeidet en oversikt som viser alle deklarasjoner tilhørende en kunde. Denne oversikten vil i tillegg til deklarasjoner også vise informasjon som vil være til hjelp for merverdiavgifts registrerte virksomheter ved utfylling av skattemeldingen. Deklarasjonsoversikten vil kunne hentes fra Altinn i både pdf og xml format.

Del med andre: