Gå til innhold

Varer fra særlige områder og varer som du gjeninnfører

Dette merverdiavgiftsfritaket gjelder varer fra noen spesielle områder og varer som du gjeninnfører til Norge fra et annet land. 

Fritaket omfatter

  • varer som er fanget, utvunnet eller tilvirket på Svalbard eller Jan Mayen med tilhørende farvann og som importeres derfra
  • varer som stammer fra fangst eller fiske på havet utenfor tollområdet eller fra ubebodde strekninger i polaregnene, og som importeres direkte derfra
  • petroleumsprodukter fra norsk del av kontinentalsokkelen og som importeres direkte derfra
  • varer som grensebefolkningen importerer
  • føll av hoppe som var drektig ved utførselen, hvis du innfører føllet sammen med hoppa etter føllingen

Gjeninnførsel

I tillegg til disse merverdiavgiftsfritakene, kan du få fritak ved gjeninnførsel av varer i uforandret stand som er fremstilt eller tidligere fortollet i Norge. For å få fritak for merverdiavgift er hovedregelen at det må være samme person som både utfører og gjeninnfører varen. Varen kan for eksempel ikke være solgt mens den befinner seg i utlandet. Hvis merverdiavgift er endelig belastet i Norge tidligere (det vil si at det ikke har vært noe fritak for merverdiavgift, refusjon av merverdiavgift eller fradragsrett for merverdiavgift) kan det være ulik eksportør og importør.

Det er alltid importørens ansvar å dokumentere at vilkårene for avgiftsfritak er tilstede. Importøren har plikt til å melde fra og legge frem varen for kontroll, og deklarere varen hos Tolletaten ved importen, selv om det foreligger fritak for merverdiavgift. Tolletaten krever som hovedregel at du legger frem en utførselsdeklarasjon for å dokumentere at varen tidligere har blitt utført fra Norge.