Gå til innhold

Luftfartøy og varer til luftfartøy

For å få avgiftsfritak for luftfartøy må du drive yrkesmessig luftfartsvirksomhet. Det betyr at du må ha driftstillatelse eller konsesjon etter luftfartslovens regler for å kunne få fritak.

Hvilke luftfartøy som er omfattet av fritaket går frem av merverdiavgiftsloven § 6-10 første ledd.

Vær oppmerksom på at du ikke nødvendigvis får avgiftsfritak selv om du har driftstillatelse eller konsesjon. Hvis luftfartøyet du importerer ikke skal brukes i virksomheten som gir grunnlag for konsesjonen eller driftstillatelsen, faller ikke luftfartøyet inn under fritaket.

Kjøp av luftfartøy til bruk i annen luftfartsvirksomhet, herunder privat bruk, gir ikke rett til avgiftsfritak. Det er Tolletatens oppgave å kontrollere i ettertid om vilkår for avgiftsfrihet på importtidspunktet blir overholdt.

Finansdepartementet har samtykket i at også den som ved import av et luftfartøy har en leieavtale med noen som innehar konsesjon eller driftstillatelse (og som reelt skal benytte luftfartøyet i denne virksomheten) kommer inn under avgiftsfritaket. Det er et vilkår at det foreligger en slik leieavtale på importtidspunktet og leieavtalen må ha en varighet på minst to år. Leieavtalen må legges frem for Tolletaten ved fortollingen.

Du har dermed to muligheter for å oppnå avgiftsfritak ved innførsel av luftfartøy. Du får fritak hvis

  • du som importør selv har konsesjon eller driftstillatelse og skal benytte luftfartøyet i henhold til konsesjonen eller driftstillatelsen.
  • du som importør kan på innførselstidspunktet legge frem en kontakt med minimum 2 års varighet om utleie av luftfartøyet til noen med nevnte tillatelser og som skal benytte luftfartøyet i henhold til tillatelsen under hele kontraktsperioden.
  • Se merverdiavgiftsloven § 7-4 første ledd
  • Se merverdiavgiftsloven § 6-10 første ledd

Varer til luftfartøy

Du får merverdiavgiftsfritak ved import av driftsutstyr som leveres sammen med luftfartøy som nevnt ovenfor. Begrepet "leveres sammen med" betyr at utstyret kontraktsrettslig blir levert samtidig som selve luftfartøyet. Leverandøren av utstyret må være den samme som for luftfartøyet. Du kan ikke få fritak for senere suppleringsleveranser fra samme leverandør.

Det er ikke gitt noen definisjon i verken lov eller forskrift på hva slags utstyr som regnes som driftsutstyr. I Skatteetatens Merverdiavgiftshåndbok (lenke) finner du en rekke eksempler på hva som anses som driftsutstyr til fartøy. Mange av disse eksemplene vil også gjelde for luftfartøyer.

Du får også fritak ved gjeninnførsel av slikt driftsutstyr etter ombygging, reparasjon eller vedlikehold i utlandet.

Innførsel av utstyr samtidig med at luftfartøyet returnerer etter reparasjon i utlandet, er ikke fritatt for merverdiavgift etter denne bestemmelsen. Hvis du importerer varer til luftfartøy som går i utenriks fart, kan du få avgiftsfritak etter merverdiavgiftsloven § 7-4 fjerde ledd.