Gå til innhold

Arvede gjenstander

Arver du gjenstander fra en person som er bosatt i utlandet, kan du ta med deg dette toll- og avgiftsfritt til Norge.

Du kan innføre arvede gjenstander uten å betale toll og avgifter hvis

  • gjenstanden har vært brukt og eiet av den som har gitt deg arven (arvelater).
  • arvelateren var bosatt i utlandet når han eller hun døde
  • du er bosatt i Norge når du mottar arven.

For å få toll- og avgiftsfritak ved innførsel av arvede gjenstander, må du sende en søknad til din tollregion.

Du bør sende søknaden om fritak før du innfører varene til Norge. Søknaden må inneholde dokumentasjon på at betingelsene nevnt over er oppfylt. Dette kan være skifteattest, testament, dødsattest, bostedsbevis, regnskapspapirer og eventuelt annen dokumentasjon. Dokumentasjonen skal være bekreftet av skifterett eller tilsvarende offentlige myndighet i landet hvor avdøde var bosatt.

For bil og andre kjøretøy må du i tillegg legge frem originalt vognkort eller attestert kopi av vognkortet, som viser at kjøretøyet har vært registrert på avdøde. Det gis ikke kjøretillatelse mens søknaden er under behandling.

Send søknaden til den tollregionen du hører til:

Ikke toll- og avgiftsfritt

Dette kan du ikke innføre toll- og avgiftsfritt

  • alkohol
  • tobakk
  • gjenstander som har vært brukt i avdødes næringsvirksomhet
  • gjenstander som er mottatt som forskudd på arv er heller ikke toll- og avgiftsfrie.