Gå til innhold

Strategiplan for Tolletaten

Virksomhetsidé: Vi beskytter samfunnet og sikrer staten inntekter.

Hovedmål:

 • Motvirke ulovlig inn- og utførsel av varer
 • Riktig fastsettelse av avgifter og toll
 • Rettidig innbetaling av avgifter og toll
 • God sørvis overfor brukerne

Samfunnsbeskytter og avgiftsinnkrever

Tolletaten har to hovedoppgaver. Den ene er å innkreve avgifter og toll til finansiering av velferdssamfunnet. Økonomisk kontroll og bekjempelse av økonomisk kriminalitet hører til denne oppgaven. Den andre hovedoppgaven er å bruke vår unike førstelinjeposisjon på grensa til å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer. Kampen mot grensekryssende, organisert kriminalitet er her det viktigste. Disse to hovedoppgaver er begge tatt inn i vår virksomhetsidé:

Vi beskytter samfunnet og sikrer staten inntekter.

Tolletaten er kontrolletat, men målet er at næringsliv og privatpersoner som følger regelverket, også skal oppfatte oss som sørvisetat og samarbeidspartner. Dette reflekteres i våre hovedmål som omfatter grensekontroll, fastsetting av toll og avgifter, innkreving og sørvis. Vår positive utfordring er å oppnå riktig balanse mellom kontroll på den ene side og forenkling og sørvis på den annen side.

Formålet med strategiplanen er å angi utviklingsretning for etatens viktigste oppgaver. Etter en omfattende prosess med bidrag fra alle deler av etaten, står vi tilbake med tolv strategier som angir hvordan vi ønsker å utvikle etaten for å kunne gjøre en stadig bedre jobb for samfunnet. Et tilleggsmål er at alle medarbeidere skal kjenne seg igjen i strategiplanen og finne beskrivelsen av sin oppgave i planen.

Jeg håper strategiplanen blir et levende dokument, som blir lest og brukt og gjerne diskutert både i og utenfor etaten.

Bjørn Røse
Tolldirektør

Effektiv vareførsel og enkel grensepassering

Det store volum på trafikken og vareførselen til og fra Norge setter høye krav til Tolletatens oppgaveløsning. Deklarering, fastsettelse og kontroll skal skje på en måte som ikke forsinker den legale trafikken unødvendig.

Dette skal oppnås ved blant annet å videreutvikle elektroniske løsninger og motta nødvendige opplysninger tidligere, slik at risikovurdering, kontroll, fastsetting og fristilling i større grad kan gjøres ved grensepassering.

Det er viktig å harmonisere regelverk, prosedyrer og systemer med tilsvarende hos våre handelspartnere.

Vi skal tilby enkle prosedyrer for brukere som viser vilje til å overholde regelverket.

Vi skal:

 • Legge til rette for effektiv deklarering og enkel markedsadgang for næringslivet
 • Sørge for at privatpersoner kan innføre og utføre legale varer på en enkel måte
 • Være aktive i arbeidet med å harmonisere regelverk og prosedyrer internasjonalt
 • Bruke kontrollmetoder og teknologi som underbygger riktig balanse mellom vareflyt og kontroll

Riktig og effektiv fastsettelse

Fastsettelsen er grunnlaget for innkrevingen og oppfølgingen av toll- og avgiftskravene.

Tidsriktig regelverk, enkle prosedyrer, gode elektroniske løsninger og effektiv kontroll skal sørge for at avgifter og toll fastsettes riktig.

Tolletaten skal tilby næringsliv og privatpersoner elektroniske løsninger for deklarering.

Ervervsmessig import og eksport av varer skal behandles elektronisk. Privatpersoner som importerer egne varer av mindre verdi, skal selv kunne fortolle disse på Tolletatens nettsider.

Vi skal:

 • Tilby elektroniske løsninger for deklarering
 • Ha god kommunikasjon med deklaranter og avgiftspliktige
 • Bidra til at regelverket utformes presist og lett forståelig
 • Ha kostnadseffektive og brukervennlige prosedyrer og systemløsninger
 • Gi god veiledning, men også sanksjonere alvorlige feil


Enkel betaling og effektiv innkreving

Det skal være enkelt for brukerne å betale fastsatte avgifter. Tolletaten skal tilby elektroniske betalingsløsninger med tilhørende rapporteringsordninger. Særlig når det gjelder motorvognavgifter er det viktig å få til forbedringer, blant annet slik at antall oppmøter hos veimyndighetene og Tolletaten blir redusert i forbindelse med privatimport.

Ved å overvåke kredittverdighet og betalingsevne hos brukerne, og kreve sikkerhet der det er nødvendig, skal vi forebygge at restanser oppstår.

Dersom betaling uteblir, skal innfordring skje hurtig og målrettet slik at risikoen for tap blir minst mulig. Debitortilpasset innkreving og forskuddsbetaling er viktige virkemidler.

Vi skal:

 • Tilby brukervennlige, elektroniske betalings- og rapporteringsløsninger
 • Forebygge at restanser oppstår ved å overvåke betalingsevne og kredittverdighet hos avgiftsbetalerne
 • Raskt iverksette tiltak ved betalingsmislighold
 • Ha sikre og effektive rutiner og systemer


Hindre toll- og avgiftsunndragelser og bekjempe økonomisk kriminalitet

Tolletaten leverer nærmere en femtedel av statens inntekter og er en viktig bidragsyter til finansiering av det norske velferdssamfunnet.

Vår økonomiske kontroll skal avdekke og forebygge toll- og avgiftsunndragelser og økonomisk kriminalitet. Vi vil styrke innsatsen mot unndragelser, valutasmugling og hvitvasking ved å videreutvikle kontrollmetoder og risikovurderinger.

Vi skal beskytte næringsdrivende som følger regelverket, mot illojal konkurranse fra avgiftsjuksere og regelbrytere.

Overtredelser skal sanksjoneres effektivt. Tolletaten vil arbeide for utvidet bruk av gebyrer og administrative sanksjoner.

Kampen mot den organiserte kriminaliteten er det viktigste, men vi skal også kontrollere at privatpersoner overholder regelverket.

Vi skal:

 • Hindre avgiftsunndragelser, valutasmugling og hvitvasking
 • Arbeide for effektive sanksjoner
 • Forbedre utvelgelsesmetoder, kontrollmetoder og -verktøy
 • Utøve effektiv økonomisk kontroll basert på risikoanalyse

Synlig samfunnsbeskytter og grensemyndighet

Tolletaten skal beskytte samfunnet mot smugling av narkotika, dopingmidler, våpen, forfalskede medisiner, smittebærende varer, farlig avfall og andre varer som truer helse, miljø og samfunn.

Ikke minst skal vi hindre og forebygge smugling av avgiftsbelagte varer og piratvarer, fordi overtredelser undergraver samfunnsfinansieringen og næringslivets konkurransekraft.

Tolletaten har en unik førstelinjeposisjon på grensen og skal beskytte samfunnet ved å kontrollere varer, transportmidler og reisende ved grensepassering inn og ut av landet.

Kampen mot den organiserte kriminaliteten har førsteprioritet.

Vi skal:

 • Beskytte samfunnet ved synlighet og tilstedeværelse på grensen
 • Hindre smugling av varer som utgjør en trussel mot liv, helse og miljø
 • Hindre og forebygge smugling av avgiftsbelagte varer
 • Beskytte det seriøse næringslivets konkurransekraft

Bidra til å utforme avgifter og regelverk med riktig balanse mellom provenyhensyn, miljøhensyn og brukerhensyn

Tolletaten skal ha høy beredskap for å ivareta oppdrag knyttet til utforming av avgifter og regelverk. Utredningsarbeid skal kunne gjennomføres på kort varsel og med høy kvalitet. Vi skal kjenne regelverket i andre land, særlig EUs regelverk.

Tolletaten skal ha høy juridisk kompetanse og god kunnskap om avgifters og regelverks konsekvenser for proveny, teknologi, miljø og brukervennlighet. Utredningsoppdrag fra departementet skal besvares med faglig bredde og dybde.

Vi skal:

 • Bidra til å utforme regelverk og avgifter slik at man oppnår riktig balanse mellom provenyhensyn, miljøhensyn, brukerhensyn og øvrige hensyn
 • Ha høy kompetanse på nasjonalt og internasjonalt regelverk, slik at utredningsoppdrag kan løses raskt og med høy kvalitet
 • Være oppdatert på internasjonal utvikling av betydning for avgiftspolitikken

Målrettet etterretning og systematisk risikoanalyse

Tolletatens grensekontroll og økonomiske kontroll skal baseres på risikovurderinger, etterretning og målrettet objektutvelgelse, slik at treffsikkerheten blir høy og den lovlige virksomheten og vareførselen ikke belastes unødig.

Smugling og avgiftsunndragelser organiseres stadig mer profesjonelt. Dette øker behovet for systematiske modusanalyser og trendanalyser, og stiller økte krav til kunnskap om vare-, penge- og informasjonsstrømmene.

Systemer for registrering, lagring og bearbeiding av resultater og informasjon videreutvikles. Risikoanalyser og verifikasjonskontroller skal gjennomføres for å etterprøve og forbedre gjeldende kontrollstrategier.

Utplassering av tjenestemenn i andre land og organisasjoner skal bidra til god etterretningsinformasjon.

Vi skal:

 • Utføre systematiske risikoanalyser og etterretning
 • Basere kontrollvirksomheten på risikoanalysene og etterretningsinformasjonen
 • Ha god oversikt over legale og illegale trafikk-, penge- og varestrømmer

Aktiv samarbeidspartner nasjonalt og internasjonalt

På grensen utfører Tolletaten ikke bare egne oppgaver, men også oppgaver for mer enn 20 andre myndigheter. Dette gir effektiv ressursutnyttelse, gode resultater og god brukersørvis. Grensesamarbeidet skal opprettholdes og videreutvikles.

Vi skal videreføre det gode samarbeidet med Politiet, Skatteetaten, Statens vegvesen, Klima- og forurensningsdirektoratet, Mattilsynet, Kystvakten, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Statens landbruksforvaltning, Statistisk sentralbyrå, Fiskeridirektoratet med flere, samt søke samarbeid med andre myndigheter når det kan bidra til bedre resultater eller mer effektiv oppgaveløsning.

Vi skal videreutvikle det gode samarbeidet med utenlandske
toll- og politimyndigheter, samt med internasjonale organisasjoner som EU, EFTA, WCO, og WTO.

Tolletaten skal være samarbeidspartner for næringslivet.

Vi skal:

 • Utføre oppgaver på grensen for andre myndigheter
 • Være samarbeidspartner for norsk næringsliv
 • Ha godt samarbeid med myndigheter og organisasjoner i inn- og utland
 • Dele kunnskap og kompetanse med andre
 • Bidra til harmonisering av regelverk og rutiner ved å være aktiv deltaker og premissgiver i nasjonale og internasjonale fora

God sørvis og kommunikasjon

Tolletaten skal gi god sørvis til næringsliv og privatpersoner. Målet er at brukere som følger regelverket ikke bare skal oppfatte oss som kontrollmyndighet, men også som sørvisetat.

Tolletaten skal ha korrekt og rask saksbehandling og aktivt tilby informasjon etter brukernes behov.

Elektronisk kommunikasjon skal være Tolletatens hovedkanal til brukerne.
Tolletaten skal fremstå som én etat for brukerne og kommunisere klart og tydelig. God brukerinformasjon forutsetter god internkommunikasjon.

Vi skal:

 • Ha korrekt og rask saksbehandling og utøve god brukerbehandling
 • Bidra til helhetlig kommunikasjon i tråd med statens kommunikasjonspolitikk
 • Sørge for at informasjonen er målrettet, korrekt, forståelig og lett tilgjengelig
 • Gjennomføre brukerundersøkelser
 • Opptre slik at brukere som følger regelverket, opplever Tolletaten som sørvisetat

Bruke moderne teknologi

Bruk av moderne teknologi er en forutsetning for å oppnå og opprettholde gode resultater. Våre skannere, IT-løsninger, fortollingsautomater og laboratorium er eksempler på gode teknologiske hjelpemidler. Den teknologiske utvikling går imidlertid fort. Vi må derfor følge utviklingen nøye, etterleve statens moderniseringskrav, og ta i bruk nye løsninger som viser seg effektive.

Vi vil arbeide for mer effektive IT-løsninger som gir grunnlag for analyse og sammenstilling av data, og som er basert på at brukerne skal avgi informasjon bare én gang.

Tolletaten ønsker å ta i bruk nye teknologiske løsninger i grensekontrollen, eksempelvis elektronisk tilstedeværelse på grenseoverganger der vi ikke er fysisk tilstede.

Vi skal:

 • Følge nøye med på den teknologiske utvikling og aktivt bruke moderne teknologi i oppgaveløsningen
 • Ha IT-støtte på alle Tolletatens kjerneområder
 • Tilpasse regelverket til dagens teknologiske muligheter og risikoer
 • Etterstrebe elektroniske løsninger for behandling og formidling av vareinformasjon
 • Utnytte tilgjengelig teknologi for å skaffe oversikt over trafikk-, penge- og varestrømmer

En attraktiv arbeidsplass med dyktige medarbeidere

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Gode resultater skapes i samspillet mellom dyktige og motiverte medarbeidere og ledere.

Tolletatens ledere skal forstå sitt fag, være tydelige i sine forventninger, vise omsorg og motivere til gode resultater. En viktig oppgave for en leder i Tolletaten er å rekruttere og beholde gode medarbeidere.

Like viktig er det at medarbeiderne har høy integritet og fagkunnskap, tar ansvar for egen læring, og er resultatorienterte.

Etaten skal være en inkluderende arbeidsplass med stor takhøyde og godt arbeidsmiljø.

Tolletaten skal være en kompetanseetat der det aller viktigste er å gjøre en god jobb for samfunnet.

Vi skal:

 • Være en målstyrt etat med en organisasjonskultur som kjennetegnes av gode resultater, kompetanse og vilje til å gjøre en god jobb for samfunnet
 • Ha faglig kompetente, tydelige, og omsorgsfulle ledere
 • Ha dyktige medarbeidere med høy integritet
 • Ha et godt arbeidsmiljø med stor takhøyde
 • Etterstrebe at etatens ansatte velger å bli lenge i Tolletaten
 • Ha en etatskultur basert på inkludering, likeverd, og mangfold
 • Bevare og utvikle etatens "sjel", stolthet og historie

God styring og internkontroll

God styring handler om å utvikle en ledelses- og organisasjonskultur der gode resultater er det viktigste, og der det er naturlig å måle og bli målt. Oppfølging og internkontroll er ikke uttrykk for mistenksomhet, men for at lederne bryr seg om sine medarbeidere. Tett oppfølging av resultater og ressursbruk i kombinasjon med omsorg for medarbeiderne skal være Tolletatens kjennetegn.

For en kontroll- og innkrevingsetat er det viktig med høy integritet og tillit fra samfunnet. Gjennom kvalitetssikring og internkontroll skal vi sikre god etterlevelse av regelverk og instrukser i alle ledd av virksomheten.

Våre medarbeidere skal utøve godt etisk skjønn i sin arbeidsutførelse med utgangspunkt i etiske retningslinjer og god internkontroll.

Vi skal:

 • Ha konkret målstyring basert på dialog, realistiske mål, periodisk rapportering og tilbakemelding
 • Ha en etatskultur med aksept for at god internkontroll er særlig viktig i en offentlig kontrolletat, og for at kontroll og oppfølging ikke er uttrykk for mistenksomhet, men for at man bryr seg om sine medarbeidere
 • Ha en etatskultur med gode etiske verdier og reell forståelse for at reglene om habilitet, gavemottak, bierverv m.m. skal overholdes av alle
 • Ha en budsjett- og økonomistyring basert på påpasselighet med bruk av statens midler, og med funksjonsdeling som viktig bidrag til god internkontroll
 • Si i fra dersom vi oppdager feil, eller risiko for feil, og kreve at det blir positivt mottatt