Gå til innhold

Piratkampen

Tollere leter etter piratvarer. Foto:

Piratkopiar er ikkje lenger berre billege etterlikningar av luksusprodukt. Alt kan kopierast, noko som kan utgjere ein fare for tryggleiken til forbrukarane. I tillegg taper det legale næringslivet milliardar til kriminelle verksemder som stel rettane deira.

Dei siste fem åra har Tolletaten beslaglagt IPR-varer til ein verdi av 159 millionar kroner. IPR står for «intellectual property right» – altså immaterielle rettar, og IPR-varer er på folkemunne betre kjende som piratkopiar.

Dei siste åra har piratkopieringa endra seg, og det finst ingen grenser for kva som kan kopierast. Gjengangarar som merkeklede og solbriller blir framleis kopierte, men møblar, leiker, legemiddel, elektronikk, sigarettar og matvarer blir òg forfalska.

Som forbrukar risikerer du dermed å kjøpe produkt som ikkje er produserte i tråd med myndigheitene sine krav til tryggleik og miljø, og som potensielt kan vere livsfarlege. Samtidig taper næringslivet milliardar på at kriminelle verksemder kopierer merkevarene deira til ei enorm forteneste.

På verdsbasis er det estimert at den årlege økonomiske verdien av forfalska og piratkopierte produkt er 650 milliardar dollar, og at 2,5 millionar arbeidsplassar har gått tapt som følgje av vareforfalskingar og piratkopiering. Ein fersk rapport viser òg at fem prosent av alle varer som kjem til EU, er piratkopiar.

Tollerne finner falske solbriller
FALSKE MERKE: Desse solbrillene er CE-merkte og ser altså ut til å oppfylle krava til miljø og tryggleik. Men merka viser seg å vere falske, noko tollarane ser fordi C-en og E-en står for tett. ALLE FOTO: ARASH NEJAD/nyebilder.no

Kriminelle som står bak

Tolletaten jobbar målretta med problematikken rundt IPR-varer. Erfaringane frå dei siste åra viser at alt det er mogleg å tene pengar på, blir kopiert og forsøkt importert.

– Designmøblar er veldig populaert, og det er mange barneleiker som går igjen. Alle trendar blir kopierte, seier rådgivar Renate Wejset i vareførselseksjonen i direktoratet.

Piratvarene kjem stort sett frå Kina, men det gjer òg dei fleste lovlege produkta som blir selde i vesten, noko som gjer jakta på dei ulovlege piratvarene endå vanskelegare.

– Kvifor er det så viktig å få stoppa desse varene?

– Mange tenkjer at piratvarer berre handlar om kopierte luksusmerke som ein får kjøpt på stranda i Syden, men det er så utruleg mykje meir, seier Wejset og understrekar at piratvarene bevegar seg meir over i produkttryggleiksfeltet.

Undersøkingar frå internasjonale byrå som Europol viser at mange av dei som står bak dei piratkopierte produkta, er multikriminelle organisasjonar som tener pengar på annan kriminalitet òg. Det er dessutan indikasjonar på at terrornettverk tener pengar på å piratkopiere populaere varer.

– Når det er slike verksemder som produserer desse varene, veit ein heller ikkje noko om arbeidsforholda til dei tilsette. Det er null myndigheitskontroll, seier Wejset.

Tryggleiken til forbrukarane i samband med piratvarer er blitt stadig viktigare dei siste åra. Tolletaten har gjort beslag som viser at ein del av varene er direkte farlege. Barneleiker er ikkje rett merkte med tanke på miljø og tryggleik, og laboratorietestar har vist at leikene kan vere både helsefarlege og brannfarlege. Når ei ekte vare blir produsert av rettshavaren, blir det stilt konkrete krav til tryggleiken både til vara og til dei tilsette som produserer henne. Dessekrava blir ikkje oppfylte når vara er ein piratkopi.

Immaterielle rettar:

 • Opphavsrettar, varemerke, design og patent blir kalla immaterielle rettar (IPR).
 • Immaterielle rettar gir innehavaren einerett til å produsere, marknadsføre, importere og selje produkta.
 • Piratkopiering lurer forbrukaren til å tru at produktet er framstilt av den som sit med retten. Kjøper du ein piratkopi, veit du ikkje kva du kjøper, fordi vara er produsert utan at varemerkeinnehavaren og myndigheitene har kontroll over henne. Før var det vanleg med piratkopiar av luksus- og merkevarer som vesker og klede. No blir alt frå batteri og vaskepulver til leiker og reservedelar til bilar piratkopierte.
 • Piratkopiering er noko anna enn produktetterlikningar.
 • Immaterielle rettar sikrar kreative personar, innovatørar og verksemder avkasting for innsatsen og er derfor avgjerande for vekst og innovasjon i Noreg.

Stor forteneste

Toller sjekker manifestet
MANIFESTET: Eit manifest kan ofte vere utgangspunktet for ein kontroll. 

Tollregion Sør-Noreg har gjort fleire større beslag av IPR-varer. Ved å selje kopiar som ekte vare kan fortenesta bli 25 gonger innkjøpsprisen. I dag skal tollarane sjekke ein container med nesten 300 pappesker med diverse varer.

Ifølgje manifestet har containeren komme til Drammen hamn med båt frå Kina. Det var éin av fleire faktorar som gjorde at tollarane plukka ut denne containeren til kontroll.

– Vi ser ofte først på avsendarlandet. Veldig mange IPR-varer kjem frå Kina, så det var den første varsellampa, seier tolloverinspektør Per Otto Smithsen. Han er IPR-ansvarleg i regionen, og både han og dei andre tenestemennene veit mykje om kva som ofte er IPR-varer.

I tillegg til å gå igjennom manifestet plukkar ein ut sendingar i deklarasjonsfasen. Importøren av containeren som no blir undersøkt, er kjend for å drive med sal på marknader, noko som gjer han til ei kjend kundegruppe for piratvarer. Denne containeren skal ifølgje dokumenta innehalde mellom anna skyggeluer, mobildeksel, stolar, parykkar, hattar, vesker og biletrammer.

– Det er typiske varer som blir kopierte, seier Smithsen.

Det er ikkje lenge sidan tollarane i Drammen opna ein liknande container med diverse IPR-varer.

Tollere åpner full container
STAPPFULL: Containeren er fullasta med rundt 300 pappesker. Berre det å tømme han kjem til å ta fleire timar.

Ønskjer auka medvit

I Noreg er det Patentstyret som behandlar søknadar som gir rettar til patent, varemerke og design. I tillegg gir dei informasjon og rettleiing om falske merkevarer. Akkurat som Tolletaten ser dei ei skremmande utvikling av falske varer.

– Det er ikkje lenger slik at det einaste du risikerer, er å få ei jakke av dårlegare kvalitet. Dei mangfaldige piratvarene utgjer i dag ein risiko for tryggleiken til forbrukarane, seier seniorrådgivar Hedvig Bengston i Patentstyret.

Ho trur at ei av dei største utfordringane er å gjere det kjent at piratkopiering er eit enormt samfunnsproblem som gjeld oss alle.

– Europa druknar i denne typen varer. Piratkopiering har alvorlege konsekvensar for helse og tryggleik, er naert knytt til organisert kriminalitet, øydelegg jobbmarknaden og er svært uheldig for miljøet, seier Bengston.

Ho framhevar òg at piratkopiering på ingen måte er nokon offerlaus kriminalitet.
– Tvert imot er det skadeleg for økonomien både i Noreg og resten av verda, og ikkje minst for tryggleiken til forbrukarane.

Containeren blir tømt av tollerne
MYKJE ARBEID: Det er tidkrevjande å tømme ein slik container, men det er viktig at eskene blir nøye sjekka.

Gøymt mellom lovlege varer

Toller finn falske skyggeluer
FALSKE SKYGGELUER: Tolloverinspektør Børre Gulbrandsen gjer raskt eit funn i pappeskene.

I Drammen har den aktuelle containeren vore gjennom skannaren, og bileta viser at han er tettpakka med pappeskar. Etter mykje lossing og frakting inn på eit lager blir dei første eskane spretta. Skyggeluer utan logo blir pakka opp. Dei er heilt lovlege. Nokre luer har teksten «lover» eller «boy», men det er det ingen som har rettane til, kan Smithsen fortelje.

– Det er viktig å sjekke eskene nøye og heilt ned til botnen, seier førstetollinspektør Wenche Nørgaard Ruth, og ho har ikkje før sagt det før kollega Børre Gulbrandsen finn noko mellom «lover»-skyggeluene: «Swag»! Eit kjent merke, og første piratfunn er gjort.

– Korleis ser de at det er piratvarer?

– Ofte handlar det om kjende merkevarer som du ser ikkje er originale. Det er dårlege saumar, som er smalare eller breiare enn originalen. Leiker manglar ofte dei rette merka eller har falske CE-merke. Ofte ser vi det fordi C-en og E-en sit for tett. Men for å avdekkje kva som er piratvarer og ikkje, krevst det ein del research og kunnskap om varene, seier Smithsen.

Korleis kjenne igjen en piratkopi?

 • Prisen: For god til å vere sann? Enkelte sel òg varer nært opp til originalprisen for å skjule at vara ikkje er ekte.
 • Salsstad: Luksusprodukt blir ikkje selde på stranda eller på marknader. Legemiddel blir berre selde av autoriserte forhandlarar. Sjekk at nettbutikken er ein autorisert forhandlar av produktet du kjøper.
 • Pakking: Originale produkt blir ikkje sende i billeg emballasje.
 • Merking og produktinformasjon: Skrivefeil er ikkje noko godt teikn.
 • Lukt: Lêr skal ikkje lukte dårleg lim eller kjemikalium. Ver obs på overdriven lukt.

Slik er reglane

 • Det er ikkje ulovleg for privatpersonar å eige piratkopiar til privat bruk. Det er ulovleg å utnytte produkt som er beskytta av immaterielle rettar, som ledd i næringsverksemd.
 • Du risikerer fengselsstraff, bøter og erstatnings ansvar dersom du handlar med piratkopiar i Noreg og handelen skjer i næringsverksemd

Samansett regelverk

Lovverket for IPR-varer er samansett og kan vere tidkrevjande å gå igjennom. For det første er det berre ulovleg å selje piratvarer i næringssamanheng. Det er altså ikkje forbode for privatpersonar å eige ei piratkopiert vare.

Men at tollarane mistenkjer ei vare for å vere ein piratkopi, er ikkje nok. Dersom varene skal haldast tilbake og til slutt destruerast, må rettshavaren av produktet vere involvert. Dersom Tolletaten stansar ei sending med designstolar som dei meiner er piratkopiar, så kontaktar dei først rettshavaren eller representanten til rettshavaren.

Dei kan òg konferere med Patentstyret for å finne ut kven som eig rettane til denne stolen. Stemmer ikkje det med opplysningane til sendinga, kontaktar Tolletaten rettshavaren. Rettshavaren må så gå til retten innan ti dagar for å få ei rettsavgjerd.

Når rettsavgjerda er på plass, kan Tolletaten få varene destruerte, men dersom rettshavaren ikkje forfølgjer saka, må varene sleppast etter ti dagar. Varene kan òg destruerast dersom Tolletaten og mottakaren blir einige om at mottakaren avstår frå varene. Ei mellombels fullmakt gjeld likevel i eit år, og dersom det blir gjort nye beslag av det same produktet, må ein ikkje via rettshavaren for å ta saka vidare.

– Ytterlegare straffereaksjonar er avhengige av om rettshavaren vel å melde forholdet eller ikkje. Ofte ser vi dessverre at rettshavaren ikkje ønskjer å forfølgje saka, seier Renate Wejset.

Advokatfirmaet Grette DA representerer fleire bedrifter som vert utsett for brot på immatterielle rettar.

– Vi opplever at importørar følgjer godt med på kva for merkevareinnehavarar som aktivt handhevar sine rettar og kven som ikkje gjer det, seier advokat Yngve Øyehaug Opsvik.

– Tek næringslivet brot på immatterielle rettar alvorleg?

– Det varierer mellom bransjane. Spesielt møbelbransjen har dette i fokus, mens andre bransjar trenger meir kjennskap.

Njord Law Firm samarbeider på vegne av sine klientar med tollvesen i heile Skandinavia.

– Mangel på oppfylging kan føre til urettferdig konkurranse i marknaden, fordi kopiprodusentane ikkje brukar ressursar på innovasjon og marknadsføring, men nyttar seg av rettighetshavers eigne innovasjonar og investeringar, som går direkte utover rettighetshavers marknadsandel,seier advokat Hanne Weywardt

Feil innhaldsliste

Eske etter eske blir spretta opp og teipa igjen på lageret i Drammen. Mange av varene er lovlege å importere til Noreg. Men så pakkar tollarane ut 1 500 einingar med falsk e-sigarettvæske.

Bilete av falsk e-sigarett-væske
E-SIGARETTVÆSKE: Det står at den falske e-sigarettvæska ikkje inneheld nikotin.

– Det er andre gong på kort tid vi tek dette. Du ser at emballasjen mellom anna manglar eit klistremerke som skal stå på. Rettshavaren til dette produktet blei veldig glad då vi tok kontakt sist, seier Smithsen.

Når e-sigarettvaeska er piratvare, er det umogleg å seie sikkert kva ho faktisk inneheld, noko som potensielt kan vere farleg for dei som kjøper produktet. Når det gjeld denne væska, skal ho ifølgje emballasjen ikkje innehalde nikotin, men det gjer ho nok likevel.

Ifølgje tollaboratoriet viste testar av det førre partiet at den same piratkopierte e-sigarettvæska inneheldt nikotin.

Etter kvart aukar haugen med varer som ikkje er godkjende for import. I tillegg til IPR-varer plukkar tollarane ut varer som er underlagde andre restriksjonar. Eit leiketøy som skal vere ein lasersjokkpistol, blir fort beslaglagt. Det manglar mellom anna CE-merking, som alle leiker i Noreg skal ha.

CE-merket viser at produktet verken skal vere farleg for folk eller vere til skade for helse eller miljø. Og det er lett å forstå kvifor laserpistolane ikkje har dette merket, for prøver du å trykkje på avtrekkjaren, får du støyt. I beslaghaugen ligg òg nokre vesker som liknar på hundar. Ein kjapp sjekk viser at kvaliteten er elendig, og både nasen og øyra ramlar av når ein trekkjer lett i dei. Det er altså enkelt å forstå kvifor veska ikkje er CE-merkt.

– Ho kan vere livsfarleg for barn, seier Smithsen.

Farlege barneleker
FARLEGE VESKER: Desse hundeveskene er ikkje rett merkte, og uoffisielle testar viser at dei har svært dårleg kvalitet og kan vere farlege for barn.

Ei mengd smykke endar òg opp i haugen. Dei blir sende til Miljødirektoratet for vidare undersøkingar. Alle smykke som blir importerte til Noreg, må ha dokumentasjon på kven som er produsent, i tillegg til dokumentasjon på om dei inneheld nikkel, bly og kadmium. Desse smykka tilfredsstiller ikkje desse krava på grunn av manglande dokumentasjon, og Miljødirektoratet avgjer om dei kan importerast eller ikkje.

Vert destruerte

For Tolletaten er det viktig at forbrukarane forstår at piratvarer kan innehalde ein forbrukarrisiko. Sjølv om det ikkje er ulovleg å eige ein piratkopi til privat bruk, kan du setje liv og helse i fare – både for deg sjølv og andre.

– Det er ikkje ulovleg for privatpersoner å eige ein piratvare til privat bruk, men det er viktig å hugse på at du òg har ei etisk og moralsk plikt. Desse varene vil eksistere så lenge det finst ein marknad for dei, seier Renate Wejset.

Hedvig Bengston er heller ikkje i tvil om ansvaret til privatpersonar.

– Du skal unngå piratkopiar fordi du ikkje skal leike med helsa di, fordi du ikkje skal støtte kriminelle, og fordi du skal bidra til kreativitet og nyskaping og ikkje øydeleggje for jobbmarknaden. Dei lovlege verksemdene blir utsette for urettferdig konkurranse frå verksemder som lever av å stele verdiar frå andre, seier ho.

Dårleg lasersjokkpistol
LASERSJOKKPISTOL: Pistolane er ikkje riktig merket, og prøver du å trykkje på avtrekkjaren får du støyt.

I Drammen er det i etterkant av kontrollen blitt stadfesta at sendinga inneheldt 1 500 behaldarar med falsk e-sigarettvæske, 300 falske skyggeluer fordelte på tre merke og 18 falske mobildeksel. Til saman 20 100 smykke er haldne tilbake på grunn av manglande dokumentasjon.

Denne saka vart først publisert i Tolletatens blad "På grensen". Les heile bladet her.

Tidligare saker i "På grensen":

Del med andre: