Gå til innhold

Overføring av oppgaver fra Tolletaten til Skatteetaten

Her er informasjon til næringslivet vedrørende overføringen av oppgaver fra Tolletaten til Skatteetaten. Det er informasjon om blant annet særavgifter, kjøretøyavgifter, innkreving, tollkreditt og dagsoppgjørordning.

Regjeringen har besluttet å overføre ansvaret for motorvognavgifter, særavgifter og merverdiavgift ved import fra Tolletaten til Skatteetaten. I tillegg overtar Skatteetaten ansvaret for alle innkrevingsoppgaver.

Overføringen vil skje i to faser:

 • Fra 1. januar 2016 overtar Skatteetaten ansvaret for motorvognavgifter, særavgifter for registrerte særavgiftspliktige og alle innkrevingsoppgaver.
 • Fra 1. januar 2017 overtar Skatteetaten ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og merverdiavgift ved import.

Den nye oppgavefordelingen innebærer få endringer for brukerne.

Overføringen av oppgavene fører ikke til endringer i pliktene næringsliv og privatpersoner har ved inn- og utførsel av varer etter lov om toll og vareførsel. Alle varer skal fortsatt fremlegges for og deklareres til Tolletaten som i dag.

www.skatteetaten.no vil fra nyttår inneholde relevant faglig informasjon og tjenester knyttet til de fagområdene Skatteetaten overtar ansvaret for. På toll.no vil du fremdeles finne informasjon om alle prosesser knyttet til import og eksport av varer.

Under følger en kort beskrivelse av endringene:

Skatteetaten overtar tollkredittordningen

Tollkredittordningen overføres til Skatteetaten fra årsskiftet. Fra 1. januar 2016 skal derfor brukerne henvende seg til Skatteetaten hvis de har spørsmål om ordningen. Det er ikke nødvendig å søke om tollkreditt på nytt på grunn av overføringen. Det blir heller ingen endringer for mottak av den månedlige kontoutskriften, og betaling skal skje til samme bankkonto som i dag. Det blir ingen endringer i eventuelt stilt garanti.

Speditører med dagsoppgjør

Fra 1. januar 2016 skal alle henvendelser om denne ordningen rettes til Skatteetaten. Det blir ingen endringer i mottak av dagsoppgjørsfaktura, og betaling skal skje til samme bankkonto som i dag. Det blir ingen endringer i eventuelt stilt garanti.

Skatteetaten overtar ansvaret for kreditt for engangsavgift

Fra 1. januar 2016 skal alle henvendelser om denne ordningen rettes til Skatteetaten. Det blir ingen endringer i mottak av den månedlige avgiftsspesifikasjonen, og betaling skal skje til samme bankkonto som i dag. Det blir ingen endringer i eventuelt stilt garanti.

Innrapportering av særavgifter fortsetter i ELSÆR

Når Skatteetaten overtar ansvaret for særavgiftene, vil det særlig få betydning for bedrifter som er registrerte særavgiftspliktige. Etter 1. januar 2016 må disse henvende seg til Skatteetaten når de har spørsmål om særavgifter.

Registrerte særavgiftspliktige skal fortsatt bruke ELSÆR (via Altinn) ved innrapportering av særavgift(er). De som ikke benytter seg av elektronisk innrapportering, kan bruke papirskjema som de sender inn til det skattekontoret de tilhører. Det gjøres oppmerksom på at registrerte særavgiftspliktige virksomheter i Møre og Romsdal og i Nordland i en overgangsfase vil tilhøre hhv. Skatt Vest og Skatt Midt sett i forhold til særavgifter.

Betaling skal skje til samme bankkonto som i dag. Det blir ingen endringer i eventuelt stilt garanti.

Selskaper skal fremdeles deklarere til Tolletaten

Både de som deklarerer varer på vegne av andre (speditører) og de som importerer varer, skal forholde seg til Tolletaten som før når de skal levere tolldeklarasjon i Tvinn. Dette gjelder også ved endringer i deklarasjonen.

De som deklarerer avgifter i Tvinn i dag, skal fortsatt deklarere dem i Tvinn. Veiledning om og kontroll av disse avgiftene, før godkjenning av tolldeklarasjonen, skal fortsatt utføres av Tolletaten. I 2016 skal også endringer i avgifter som deklareres i Tvinn følges opp i etterkontroll og saksbehandles av Tolletaten.

Valutaregisteret overføres til Skatteetaten

Ansvaret for Valutaregisteret overføres til Skatteetaten fra 1. januar 2016. Det blir ingen endringer for de som rapporterer til Valutaregisteret i forbindelse med overgangen.

Bilimport for privatpersoner

Prosessen for private importører av kjøretøy vil bli noe forenklet etter årsskiftet. Importører skal fortsatt stoppe hos Tolletaten ved grensepassering for å betale merverdiavgift. Deretter må importøren dra til Statens vegvesen for å få kjøretøyet kontrollerte og registrert. Engangsavgiften betales på nett.

Årsavgift, omregistreringsavgift og vektårsavgift kreves inn av Skatteetaten

Skatteetaten overtar fastsetting og innkreving av årsavgift og omregistreringsavgift. Prosessene blir som i dag. Spørsmål om avgiftene skal rettes til Skatteetaten etter 1. januar 2016.

Henvendelser og søknadsskjemaer i Altinn

De som i dag kontakter Tolletaten på telefon eller epost med generelle spørsmål eller spørsmål om pågående saker knyttet til registrerte særavgiftspliktige, motorvognavgifter og innkreving, skal etter årsskiftet kontakte Skatteopplysningen (800 80000).

Etter nyttår skal alle søknadsskjemaer til Skatteetaten sendes i Altinn. Øvrige skriftlige henvendelser skjer gjennom skjemaer på skatteetaten.no. Følgende skjemaer vil bli digitalisert og lagt i Altinn:

 • Engangsavgift – valg av alternativ metode for bruksfradrag
 • Søknad om endring av avgiftsmessig status for motorvogner
 • Søknad om midlertidig bruk av Svalbardregistrert kjøretøy i forbindelse med ferieopphold på fastlandet
 • Søknad om midlertidig kjøretillatelse for utenlandskregistrert firmabil
 • Søknad om refusjon av engangsavgift for utført kjøretøy
 • Skjema om midlertidig kjøretillatelse for utenlandsregistrert motorvogn
 • Søknad om registrering som avgiftspliktig virksomhet for engangsavgift
 • Søknad om tollkreditt
 • Søknad om dagsoppgjør

Meldingsløsningen for bruk av utenlandsregistrert leie- og lånebil (SMULE) vil i framtiden ligge på www.skatteetaten.no.

Del med andre: