Gå til innhold

Ny tollov i EU

Flagg

1. mai trådte EUs nye tollov Union Customs Code (UCC) i kraft. Norsk næringsliv og Tolletaten vil i liten grad bli berørt av endringene.

Arbeidet med den nye tolloven i EU startet for flere år siden, men 1. mai i år trådte regelverket i kraft. Fram til 31. desember 2020 vil det være en overgangsperiode der de ulike prosessene innføres gradvis, men ved utgangen av 2020 er det blant annet en målsetting at alle medlemslandene skal ha et papirløst IT-system.

Målet med den nye tolloven er å harmonisere EUs tollprosedyrer som vil gi en enklere, billigere og raskere tollbehandling. Endringene innebærer særlig tre komponenter: ny lovgivning, nye IT-systemer og standardiserte prosesser.

UCC vil modernisere og forenkle regelverket og strømlinjeforme tollprosedyrer internt i EU, styrke konkurranseevnen og sikre like rammebetingelser for næringslivet i EU.

Norge har vært invitert til å delta i møter hvor endringene i gjennomføringsreglene til UCC er diskutert. Norge og EU er begge avtaleparter i flere internasjonale konvensjoner.

Endringene i EUs regelverk og behovet for parallelle bestemmelser med EU innebærer at blant annet Transitterings-og SAD-konvensjonen justeres så de er i overensstemmelse med det nye regelverket.

For transitteringskonvensjonen vil de største endringene være i vedlegg 1. Det er imidlertid identifisert få områder som kan få store konsekvenser for næringslivet i Norge. De generelle vilkårene for å oppnå universalgaranti med 70 prosent reduksjon eller garantifritak er blitt mer omfattende.

Del med andre: