Gå til innhold

Nærmere ny handelsavtale

Ni år etter at WTO-forhandlingene om den nye internasjonale handelsavtalen (TFA) startet, ble medlemslandene enige på Bali i 2013. I desember i fjor sluttet Norge seg til avtalen som kan tre i kraft i løpet av 2016.

TFA-avtalen skal forenkle verdenshandelen, redusere kostnader og gi åpenhet rundt regelverk. Det var en tidkrevende prosess å bli enige om avtalen fordi alle avtaler i verdens handelsorganisasjon (WTO) må vedtas enstemmig. Til slutt ble alle medlemslandene enige, men for at avtalen kan trå i kraft må to tredjedeler av medlemslandene slutte seg til avtalen.

I dag har 70 land gjort det, men 39 land mangler fortsatt for at avtalen skal bli gjeldende. Det er sannsynlig at tilstrekkelig antall land slutter seg til avtalen i løpet av 2016.

Avtalen stiller krav

Avtalen stiller flere krav når den trer i kraft, blant annet til publisering av lover, regler og prosedyrer for å skape større forutsigbarhet, men også som ledd i korrupsjonsbekjempelsen. Det er krav til gjennomføring av konsultasjoner med næringslivet for å se på forenklinger i vareførselsprosedyrene, og det er krav til enkle prosedyrer, blant annet må medlemslandene tilby næringsdrivende bindende forhåndsuttalelser om klassifisering og opprinnelse.

– Tollsatsene har blitt mer og mer redusert de siste årene, men vi ser at kompliserte grenseprosedyrer, høye gebyrer og ubegrunnede kontroller kan være kostbare og vel så begrensende for verdenshandelen. Derfor har man blitt enige om denne avtalen for å gjøre verdenshandelen mer effektiv, sier seniorrådgiver Helge Lindrup i Tolldirektoratet.

Avtalen åpner også opp for tollsamarbeid mellom WTO-landene. Det betyr at man kan dele informasjon og be om bistand fra alle 162 medlemsland, for å avdekke unndragelser.

Tilslutningen har ført til endring av tolloven

I Norge har tilslutningen til avtalen ført til endringer i tolloven for å oppfylle kravene.

Når avtalen trer i kraft, må Norge ha en nasjonal handelsfasiliteringskomité, bestående av deltakere fra grensemyndigheter og næringslivet. Hvem som skal lede komiteen, er ikke avgjort, heller ikke hvilke representanter fra næringslivet som skal delta.

Del med andre: