Gå til innhold

Deklarering i TVINN

Alle importører, eksportører og speditører som deklarerer varer ved import eller eksport kan bruke Tolletatens informasjonssystem med næringslivet (TVINN).

TVINN er Tolletatens elektroniske system for utveksling av tolldeklarasjoner. Systemet sikrer effektiv fortolling for næringslivet.

TVINN bidrar til

 • raskere tollekspedering og hurtigere frigjøring av varene
 • likebehandling i alle regioner
 • enklere kontrollutvelgelse
 • kostnadsbesparelser for Tolletaten og næringslivet
 • forenkling for deg ved at du kan overføre deklarasjoner døgnet rundt

Hvem kan deklarere i TVINN?

Alle importører, eksportører og speditører kan søke om å få tilgang til TVINN.
Ønsker du å søke om tilgang til TVINN, må du ha følgende:

 • Identifikasjonsnummer (id.nr/nodi-nummer). Det får du ved å sende en søknad til Norstella.
 • Programvare tilpasset TVINN. Det finnes mange leverandører som tilbyr denne typen programvare.
 • Nettverksleverandør godkjent av Tolletaten. Leverandøren av programvare vil kunne hjelpe deg med å finne rett nettverksleverandør.

Søknad om tilgang til å sende deklarasjoner i TVINN sender du til den tollregionen hvor firmaet ditt er registrert.

Test

Når du har skaffet deg programvare, må du gjennom en testperiode for å sikre at programvaren kan kommunisere korrekt med TVINN. Etter gjennomført testperiode får du endelig godkjenning for innsending av deklarasjoner til Tolletaten.

Hvor skal deklarasjonen sendes?

Når du mottar endelig godkjenning etter testen, vil du samtidig få tildelt en ekspedisjonsenhet i egen region som du skal sende deklarasjonene til.

Deklarering mot annen region

Du kan få tillatelse til å deklarere forsendelser som passerer inn over grensen i en annen tollregion. En slik tillatelse vil kun være gyldig for forsendelser som fortolles direkte i forbindelse med grensepassering inn til Norge.

Tillatelsen gis etter søknad på følgende vilkår:

 • Søknad om deklarering mot en annen tollregion sendes den tollregion hvor deklaranten er hjemmehørende. Det vil si samme region som har innvilget tillatelse til elektronisk overføring av meldinger.
 • I søknaden må det fremgå
  o Begrunnelse for ønske/behov for å deklarere mot annen region
  o Hvor stort trafikkgrunnlag som forventes
  o Hvilke ekspedisjonsenheter man vil deklarere mot.
 • Tillatelse til å deklarere mot en annen region gis bare der det er et trafikkmessig grunnlag for det eller i andre tilfeller hvor det er behov for direktefortolling.
 • Tillatelse til å deklarere mot en annen region innvilges av hjemmehørende region som informerer den berørte regionen om avgjørelsen.
 • Tillatelsen vil bli et selvstendig tillegg til den ordinære TVINN-tillatelsen, og vil bli underlagt samme sanksjons- og endringsbestemmelser som den opprinnelige tillatelsen.

Slik foregår deklarering i TVINN

Du kan sende én eller flere deklarasjoner for hver sending.

TVINN kontrollerer deklarasjonen for formelle feil og avviser en innsendt deklarasjon hvis systemet avdekker feil.

Feil som avdekkes i denne inputkontrollen kan være

 • ugyldig varenummer
 • manglende lisenser og tillatelser ført opp på deklarasjonen
 • at feil toll- og eller avgiftssats er benyttet

Ved feil i inputkontrollen returnerer TVINN deklarasjonen automatisk med en feilmelding. Da må du sende en ny, korrekt utfylt deklarasjon.

Når en deklarasjon har passert inputkontrollen uten anmerkning kan den plukkes ut til manuell behandling. Slik manuell behandling av deklarasjonen kan innebære kontroll av dokumenter, varekontroll eller anmodning om å kontrollere opplysninger som kan være feil. Hvis deklarasjonen blir plukket ut til manuell behandling får du tilbakemelding om dette innen 15 minutter etter at deklarasjonen er sendt inn.

Hvis Tolletaten ikke tar ut deklarasjonen til manuell behandling, blir den automatisk ekspedert og tildelt ekspedisjons- og løpenummer.

Ekspedisjons- og løpenummeret er kvittering på at varene er deklarert og avgiftene betalt.

 

Del med andre: