Gå til innhold

Garantier

Den hovedansvarlige for prosedyren må stille en garanti for å sikre innbetaling av toll og avgifter. Garantien kan være en enkelgaranti som dekker en enkelt transittering eller en universalgaranti som dekker flere transitteringer. Tollmyndighetene kan gi et garantifritak som gjelder for flere transitteringer.

Det kan benyttes flere garantier på en transittering, hvis skyldbeløpet er høyere enn det en garanti dekker.

Enkelgaranti

Denne garantitypen kan være

  • et kontant depositum
  • garanti stilt av en garantist i samsvar med malen i bilag C1 til vedlegg III til Transitteringskonvensjonen
  • garanti stilt av en garantist i form av garantiblanketter i samsvar med malen i bilag C3 til vedlegg III til Transitteringskonvensjonen.

  • Se vedlegg III til Transitteringskonvensjonen

En enkelgaranti skal dekke hele skyldbeløpet som kan påløpe under en transittering, regnet etter høyeste sats for toll og avgifter i avgangslandet.

Enkelgarantiblankettene dekker 10 000 euro pr. blankett. De nasjonale kursene for 10 000 EUR blir beregnet på grunnlag av valutakurser gjeldende første arbeidsdag i oktober med virkning fra 1. januar påfølgende år. Det er ikke mulig å kjøpe enkelgarantiblanketter i Norge.

Universalgaranti og garantifritak

Universalgaranti og garantifritak er forenklede ordninger for en transittering. Det er tollmyndighetene som gir tillatelse til å bruke disse ordningene.

For å kunne få innvilget en universalgaranti eller garantifritak må søkeren oppfylle noen vilkår.

Det er garantisten som skal stille garanti, og garantierklæringen må samsvare med malen i bilag C4 til vedlegg III til Transitteringskonvensjonen. Tollmyndighetene registrerer godkjent garanti i det elektroniske garantisystemet GMS, og utsteder det nødvendige antallet garantisertifikater som samsvarer med malen i bilag C5 eller C6 til vedlegg III til Transitteringskonvensjonen. Garantisten skal være en bank, et forsikringsselskap eller en annen finansiell institusjon.

Vedlagte søknadsblankett kan benyttes, men dette er ikke et krav

Universalgaranti for firma på flere steder i Norge

Et aksjeselskap som er registrert med eget organisasjonsnummer i Foretaksregisteret skal stille en individuell universalgaranti, da dette anses som et eget juridisk subjekt. 

Dersom et hovedselskap som er registrert i Foretaksregisteret har underavdelinger som kun er registrert med egne organisasjonsnummer i Enhetsregisteret, vil disse underenhetene ikke være selvstendige juridiske subjekter. Dette innebærer at hovedselskapet er ansvarlig for et eventuelt mislighold fra underavdelingene, og dermed også skal stå som hovedansvarlig på transitteringsdokumentet. 

Dersom universalgarantien skal omfatte alle underavdelinger, må hovedforetaket angis som rette vedkommende i garantien. I så fall må også beregningen av garantibeløpet gjøres for transitteringer foretatt av samtlige underavdelinger.

Imidlertid kan universalgarantien begrenses til å gjelde for bare én (eller flere) av underavdelingene ved at benevnelsen på den/de aktuelle underavdeling(ene) angis på garantien. Garantistiller og hovedansvarlig vil likevel være hovedforetaket. En slik begrenset universalgaranti kan ikke benyttes av andre underavdelinger enn den/de som er nevnt i garantien. Hovedforetaket kan eventuelt stille individuelle garantier for hver enkelt underavdeling som har behov for en slik garanti.

Garantibeløp og referansebeløp

Garantibeløpet skal være det samme som referansebeløpet. Referansebeløpet er det samme som det skyldbeløpet som kan påløpe de varene den hovedansvarlige legger under en transitteringsprosedyre i løpet av en periode på minst en uke. Garantitollstedet skal fastsette referansebeløpet i samarbeid med den hovedansvarlige. Den hovedansvarlige skal legge frem

  • antallet transitteringer som er startet opp i løpet av en gjennomsnittlig uke, eventuelt i løpet av en måned delt på fire
  • vareslag eller varespekter, spesielt viktig med særavgiftsbelagte varer
  • anslått mengde og verdi for hver sending

På bakgrunn av de mottatte opplysningene, fastsetter garantitollstedet referansebeløpet ved å beregne toll, merverdiavgift og eventuelt særavgift for varene som antas å bli transportert i løpet av en periode på minst en uke.

Garantitollstedet benytter den høyeste avgiftssatsen når toll og avgifter skal beregnes. Det blir ikke tatt hensyn til et eventuelt tollfritak som følge av opprinnelsesdokumentasjon, men du må benytte ordinær tollsats.

Garantitollstedet kan redusere garantibeløpet 30 eller 50 prosent av referansebeløpet. Den hovedansvarlige kan også få garantifritak, det vil si 100 prosent reduksjon av referansebeløpet. Den

Vilkårene for reduksjoner i garantibeløpet finner du i artikkel 53 og 54 i vedlegg I til Transitteringskonvensjonen. Vilkårene dreier seg om i hvilken grad du har erfaring med bruk av transittering, om du samarbeider nært med tollmyndighetene, har kontroll med transportene dine og har tilstrekkelig økonomi til å møte forpliktelsene dine. Den hovedansvarlige er ansvarlig for at skyldbeløpet som kan påløpe transitteringer som ennå ikke er fullført, ikke overskrider referansebeløpet.

Garantistens ansvar

Garantisten skal være etablert i det landet hvor garantien er stilt og godkjent av tollmyndighetene. Garantisten skal oppgi en adresse for henvendelse eller oppnevne en representant i hvert av landene som er involvert i den aktuelle transitteringen. Når EU-området er en av avtalepartene, skal garantisten oppgi en adresse for henvendelser eller oppnevne en representant i hvert medlemsland. Ved eventuell endring av adresse eller representant, må garantisten informere garantitollstedet.

Garantisten forplikter seg til å betale det oppgitte beløpet, etter å ha mottatt første skriftlige krav fra tollmyndighetene. Garantisten kan ikke utsette betalingen utover en periode på 30 dager fra datoen kravet ble fremsatt. Unntaket er hvis garantisten eller en annen berørt person på en tilfredsstillende måte kan dokumentere overfor tollmyndighetene at transitteringen ble gjennomført uten overtredelser eller uregelmessigheter innen 30 dager.

Garantistens ansvar er begrenset opp til størrelsen på det fastsatte garantibeløpet.

Garantisten er fritatt for sin betalingsplikt hvis varslingsfristene i konvensjonen ikke er overholdt.
Se artikkel 118 til vedlegg I til Transitteringskonvensjon

Det elektroniske garantisystemet (GMS)

GMS er Tollmyndighetenes elektroniske garantihåndteringssystem knyttet til elektroniske transitteringsprosedyrer.

Garantitypene 0, 1, 2, 4 og 9 registreres i GMS og det utveksles garantidata elektronisk mellom garantitollsted og avgangstollsted. Systemet overvåker garantibruk og referansebeløp.

Garantireferansenummer (GRN)

Ved registrering av garantier i GMS blir det tildelt et GRN som identifiserer garantien og den hovedansvarlige. En adgangskode knyttes til hvert enkelt GRN og tildeles den hovedansvarlige. Ved registrering av en transitteringsdeklarasjon skal GRN og adgangskode oppgis sammen med skyldbeløpet.

Ved bruk av melding IE026, kan du som hovedansvarlig endre den opprinnelig tildelte adgangskoden på elektroniske garantier type 0 og 1. Det er også mulig å opprette flere tilleggs-adgangskoder på en garanti, og å gjøre tilleggs-adgangskoder ugyldige. På denne måten vil du som hovedansvarlige selv kunne ha full kontroll med adgangskodene på dine elektroniske garantier.

Del med andre: