Gå til innhold

Forenklede ordninger

Den hovedansvarlige eller mottakeren av varene i en transittering kan søke tollmyndighetene om forenklede ordninger

Du kan søke om følgende forenklinger:

 • Bruk av universalgaranti eller et garantifritak (kan brukes i alle land)
 • Bruk av en spesiell type forseglinger (kan brukes for transitteringer som startes i det landet hvor autorisasjonen er gitt)
 • Fritak fra kravet om å bruke en fastsatt reiserute (kan brukes for transitteringer som startes i det landet hvor autorisasjonen er gitt)
 • Status som autorisert avsender (kan brukes for transitteringer som startes i det landet hvor autorisasjonen er gitt). Les om autorisert avsender
 • Status som autorisert mottaker (kan bare brukes i det landet hvor autorisasjonen er gitt). Les om autorisert mottaker
 • Særskilte ordninger for spesielle transportmåter (kan brukes i alle land): jernbane eller stor container, lufttransport, rørledninger
 • bruk av andre forenklede ordninger som er omtalt i artikkel 6 i Transitteringskonvensjonen (bilaterale eller multilaterale avtaler)

transitterings_konvensjonen_vedlegg1.pdfSe artikkel 44 til vedlegg I til Transitteringskonvensjon (187 kB)

En søknad må inneholde alle fakta som tollmyndighetene trenger for å kunne kontrollere at de nødvendige vilkårene for den aktuelle forenklingen er oppfylt. Søknaden må være datert og underskrevet av den hovedansvarlige eller av mottakeren av varene.

Det er tollmyndighetene i landet hvor søkeren er etablert som skal behandle søknaden. Tollmyndighetene skal utstede en autorisasjon eller gi et skriftlig vedtak med begrunnelse ved et eventuelt avslag.

Generelle vilkår for alle forenklingene

For å kunne få innvilget forenklingene nevnt over, må visse vilkår være oppfylt. Vilkårene for de enkelte forenklingene varierer, men de som gjelder for alle kaller vi"generelle vilkår".

De generelle vilkårene er at

 • søkeren må være etablert i en avtalepart (for universalgaranti – i det landet hvor garantien skal stilles)
 • søkeren må regelmessig benytte transitteringsordningen, eller tollmyndighetene må vite at vedkommende kan overholde forpliktelsene for en transittering. Når det gjelder status som autorisert mottaker må vedkommende regelmessig motta varer som er underlagt transitteringsprosedyren
 • søkeren må ikke ha begått noen alvorlige eller gjentatte overtredelser av toll- eller skattelovgivningen
 • tollmyndighetene må kunne overvåke transitteringen uten en uforholdsmessig stor administrativ innsats
 • søkeren må føre tilfredsstillende oversikt over transitteringene og arkivere disse på en måte som gjør tollmyndighetene i stand til å utføre en effektiv kontroll

transitterings_konvensjonen_vedlegg1.pdfSe artikkel 45 til vedlegg I til Transitteringskonvensjon (187 kB)

Fant du det du lette etter?
Del med andre: