Gå til innhold

De ulike opprinnelsesbevisene i GSP-ordningen

For at du skal få preferanse for varer fra GSP-land må det følge med et opprinnelsesbevis.

Følgende opprinnelsesbevis kan benyttes:

  • Formular A
  • Erstatningssertifikat Formular A for import via EU eller Sveits
  • opprinnelseserklæring
  • REX opprinnelseserklæring
  • REX erstatningsopprinnelseserklæring for import via EU eller Sveits
  • Varesertifikat EUR.1 ved eksport fra Norge til et GSP-land for senere retur 

Opprinnelsesbevis Formular A

Dette brukes dersom varene kommer direkte fra et GSP-land til Norge. Hver sending skal følges av et opprinnelsesbevis. Ved fortolling er det et krav at det skal være utfylt og attestert fra GSP-landet, og varemottaker må være et norsk firma eller person.

Det er tillatt med transittforsendelser av varer som utgjør én enkelt sending gjennom et eller flere land, også med omlasting eller midlertidig lagring. Fortolles varene inn i et annet land mister de sin opprinnelse og du må du betale full toll ved innførsel til Norge.

Det er ikke tillatt å gjøre noe med varene underveis unntatt det som er nødvendig for å bevare dem i god stand (se tollforskriften § 8-4-38-b).

gsp_opprinnelsessertifikat.pdfSlik skal Formular A se ut (694 kB)

Erstatningssertifikat Formular A

Det forekommer ofte at hele skipslaster sendes fra et GSP-land til et sentrallager i Europa, for senere distribusjon til mottakere i Norge. I slike tilfeller kan tollmyndighetene i det aktuelle EU-landet eller Sveits utstede erstatningssertifikat Formular A, som skal følge hver sending.

En forutsetning for å bruke erstatningssertifikater er at varen hele tiden har vært på tollager. Har den vært fortollet må du betale full toll ved innførsel til Norge.

Selv om varen ligger på tollager kan det ikke gjøre noe med den bortsett fra tiltak for å bevare den i uendret stand slik at den ikke blir ødelagt (se tollforskriften § 8-4-38-b).

De samme bestemmelsene gjelder for reeksport av GSP-varer fra Norge til EU eller Sveits. Du kan kun utstede erstatningssertifikater når det foreligger et Formular A. Du kan bruke erstatningssertifikat ved reeksport av hele sendingen eller deler av en sending.

Du kan ikke utstede erstatningssertifikater på grunnlag av en opprinnelseserklæring fra et GSP-land eller i de tilfellene hvor det er gjort unntak fra opprinnelsesreglene.

Opprinnelseserklæring 

Som et alternativ til Formular A, kan det brukes en opprinnelseserklæring på fakturaen, følgeseddelen eller på et annet handelsdokument.

For å kunne bruke en opprinnelseserklæring kan verdien av opprinnelsesproduktene i sendingen ikke overstige 50 000 kroner.

Erklæringen skal være på engelsk eller fransk. Den kan trykkes, stemples eller skrives med maskin eller for hånd på dokumentet. I sistnevnte tilfelle skal erklæringen være skrevet med blekk og med blokkskrift. Den skal være undertegnet for hånd av eksportøren i det berørte GSP-land.

Varesertifikat EUR.1/opprinnelseserklæring

Dersom du skal eksportere en vare som skal inngå i produksjonen av en annen vare i et GSP-land kan du bruke varesertifikat EUR.1 eller opprinnelseserklæring ved eksporten fra Norge. Det er et krav at den eksporterte varen er et opprinnelsesprodukt.

NB. EUR.1 og opprinnelseserklæring kan ikke brukes ved import eller reeksport av GSP-varer.

Ved utførsel av opprinnelsesprodukter fra Norge skal du påføre uttrykket

"GSP BENEFICIARY COUNTRY" og "NORWAY" (engelsk versjon)
eventuelt

"PAYS BÉNÉFICIAIRE DU SPG" og "NORVÈGE" (fransk versjon)

REX opprinnelseserklæring og erstatningsopprinnelseserklæring

For å kunne utstede en opprinnelseserklæring må eksportøren være registrert med et gyldig REX-nummer i REX-systemet. Det er imidlertid mulig for uregistrerte eksportører å utstede opprinnelseserklæringer for sendinger av opprinnelsesvarer, der verdien ikke overstiger EUR 6 000. 

REX erstatningsopprinnelseserklæring benyttes ved import via tollager i EU eller Sveits. En opprinnelseserklæring er en erklæring fra eksportøren, påført enten en faktura eller et annet kommersielt handelsdokument (f.eks pakkliste). Teksten kan være på engelsk, spansk eller fransk. Teksten skal være lik den under:

The exporter … (Number of Registered Exporter) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (Country of origin)preferential origin according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the…. (European Union/Switzerland/Norway) and that the origin criterion met is ….*

French version
L’exportateur … (Numéro d’exportateur enregistré ( 2 ), ( 3 ), ( 4 )) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … ( 5 ) au sens des règles d’origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne et que le critère d’origine satisfait est … *

Spanish version
El exportador … (Número de exportador registrado ( 2 ), ( 3 ), ( 4 )) de los productos incluidos en el presente documento declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … ( 5 )) en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y que el criterio de origen satisfecho es …*.

*For produkter som er fremstilt i sin helhet: skriv bokstaven P. For produkter som er tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet: skriv bokstaven W. I begge tilfeller skal det i tillegg påføres varens posisjon i tolltariffen (f.eks. W 96.18).

Opprinnelsesbevisene er tidsbegrenset

Uansett hvilket opprinnelsesbevis som brukes har de en gyldighet på 10 måneder fra utstedelsesdato.

Formular A og erstatningssertifikat Formular A skal være trykket og utfylt på engelsk eller fransk i samsvar med anmerkningene som er påført baksiden av formularet. Er det utfylt for hånd skal det være skrevet med blekk og i blokkskrift.

Del med andre: