Gå til innhold

Klage på en elektronisk omberegning i TVINN

Du kan klage på vedtak om omberegninger.

Du må sende klagen skal til den tollregionen som fattet vedtaket. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket.

Mer informasjon om klageadgangen, finner du på regjeringen.no: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.

Du kan ikke reise søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket uten at du har benyttet klageadgangen og klagen er avgjort av klageinstansen. Det samme gjelder også videre klage til Sivilombudsmannen.