Gå til innhold

Importguide for nybegynnere

Her får du oversikt over hvordan du fortoller varer, og hva du må betale i toll og avgifter når du importerer varer til Norge.

Guiden gir deg hovedreglene ved import av varer til Norge, og veileder deg videre til mer utfyllende informasjon om de ulike temaene.

Hvordan importerer og fortoller du varer?

Speditører eller transportører vil ofte kunne ta seg av transport og fortolling for deg. En speditør er en person eller et firma, som kan sørge for transport, tollklarering og liknende for andres regning.

Selv om du bruker en speditør, er du som importør ansvarlig for at import og fortolling blir utført i tråd med regelverket.

Det er viktig å være oppmerksom på at alle som har med seg varer inn til Norge plikter å melde seg for Tolletaten på grensen og informere om hva og hvor mye de har med seg.

Fortolling av varer

Fortolling av varer (tollbehandling) omhandler deklarering, restriksjoner, beregning, betaling og eventuelt refusjon av avgifter.

Vanligvis fortoller en speditør varene for deg. Speditører er som regel knyttet opp mot Tolletatens elektroniske fortollingssystem (TVINN), og utfører deklarering og fortolling elektronisk i dette systemet

Det er også mulig å fortolle varer selv på et tollsted. Da fyller du ut Enhetsdokumentet (kalles også for SAD-blanketten). For å kunne deklarere og fortolle varene må du ha med deg nødvendig dokumentasjon, som faktura, fraktdokumenter og eventuelle tillatelser og liknende.

Varer som du ikke fortoller umiddelbart etter ankomst fra utlandet, må du legge inn på tollager. Tollager er ikke et lager som Tolletaten har, men et lagringssted som er godkjent av Tolletaten. Her kan du lagre ufortollete varer innenfor fristene og betingelsene som Tolletaten bestemmer. Før du kan ta varene ut fra tollageret, må de være fortollet.

Mange speditører har tollagre og kan tilby å lagre varer på tollager for deg.

Dette må du betale i avgifter

Du som importerer varer, plikter å melde fra om importen til Tolletaten.

Det er i hovedsak tre typer avgifter som må betales ved import: toll, merverdiavgift og særavgifter. 

Vår importkalkulator gir deg svar på hvor mye du må betale i toll og avgift for en del varetyper.

Alle varer er knyttet til et varenummer i tolltariffen. For hvert varenummer kan du finne toll- og avgiftssatser, tollnedsettelser, og om det er restriksjoner eller forbud ved import.

Betaling av toll og avgifter

Det er du som importør som har ansvaret for å betale toll og avgifter. Hvis du har fått innvilget tollkreditt hos Skatteetaten, vil Skatteetaten belaste tollkredittkontoen. 

Alternativt kan du betale avgiftene på et tollkontor med kort, kontanter, sjekk eller bankremisser.

Varer som er tollbelagt

De fleste varer er tollfrie. Forenklet sagt er det bare toll på klær og næringsmidler (mat og drikke). For næringsmidler kan tollsatsene variere i løpet av året. Når det gjelder klær, er tollsatsen avhengig av flere forhold. For å vite tollsatsen må du vite varenummeret i tolltariffen, det vil si hvordan den enkelte varen er klassifisert.

Merverdiavgift

Du skal betale merverdiavgift på alle varer du importerer varer til Norge, selv om du ikke betaler toll på varene.

Satsen for merverdiavgiften er 25 prosent. Unntak er næringsmidler hvor satsen er 15 prosent

Du må være oppmerksom på at toll, eventuelle særavgifter og gebyrer, som du skal betale ved fortolling, også er med i beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften.

Merverdiavgiften kan du normalt trekke fra i regnskapet, hvis foretaket ditt er registrert i merverdiavgiftsregisteret. Dette er et regelverk Skatteetaten har ansvar for.

Utenlandsk merverdiavgift

Du må undersøke med selger i utlandet hvorvidt han kan trekke fra merverdiavgift og eventuelle andre avgifter når varene skal eksporteres til Norge.

Særavgifter og gebyrer

På enkelte varer er det særavgifter. Stortinget fastsetter satsene årlig. Satser og hvordan du beregner særavgiften varierer. Hvis det er særavgift på varen du skal importere, må du sette deg inn i regelverket for denne særavgiften.

Det er blant annet særavgift på

Det er egne miljøgebyrer på batterier, dekk og elektriske produkter. Dette er gebyrer som de enkelte bransjene har avtalt med sine medlemmer, og som er knyttet til finansieringen av felles retursystemer. 

Mulighet for redusert toll eller tollfritak

Norge har frihandelsavtaler med en rekke land. Det betyr at tollbelagte varer, det vil si næringsmidler, klær og andre ferdige tekstilvarer, kan få en redusert tollsats eller tollfritak hvis varene er omfattet av en frihandelsavtale. Frihandelsavtaler gjelder ikke for merverdiavgift og eventuelle særavgifter.

Les mer om

Varer med restriksjoner og forbud

Enkelte varer kan ha forbud og restriksjoner ved import. Det kan hende norske myndigheter krever dokumentasjon eller tillatelser ved import av disse varene til Norge. Du må sjekke regelverket hos ansvarlig myndighet i Norge før du handler slike varer.

Oversikt over varer med restriksjoner 
Varer med restriksjoner Ansvarlig myndighet
Alkohol Skatteetaten og Helsedirektoratet
Tobakk Helsedirektoratet
Næringsmidler, planter, frø, dyr Mattilsynet
Truede dyre- og plantearter (CITES-varer) Miljødirektoratet
Legemidler  Statens legemiddelverk
Avfall  Miljødirektoratet
Eksplosiver, fyrverkeri og farlige stoffer  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Våpen, våpendeler og ammunisjon Politiet
Kulturminner, antikviteter  Riksantikvaren
Kulturdepartementet 

Det kan også være restriksjoner i eksportlandet, som gjør at du trenger en eksporttillatelse. Dette må du undersøke med selger eller myndighetene i det landet du handler.

Transport av varer gjennom andre land

Noen varer blir transportert gjennom flere land på vei til Norge. Gjennom en transittering tillater tollmyndighetene transport fra selgeren i ett land og fram til et bestemmelsestollsted i et annet land, hvor transporten kan passere flere land underveis. En transittering skal sikre at varene kommer frem til bestemmelsesstedet i mottakerlandet. Ved ankomst til bestemmelsesstedet må du enten fortolle varene før du kan ta dem i bruk eller legge dem inn på tollager.

Transport av varer fra grensen til et annet sted i Norge

Hvis du mangler dokumenter eller av andre grunner ikke ønsker å fortolle varene ved grensen inn til Norge, må du sende varene videre «under Tolletatens kontroll» til et bestemmelsessted i Norge. Dette kaller vi forpassing av varer. Hvis varene ikke allerede er under en transittering, kan du sende varene videre ved at enten Tolletaten gir tillatelse til forpassing eller at du får en speditør på grensen til å starte en forpassing. Tolletaten setter en frist for når du senest må henvende deg til Tolletaten ved bestemmelsesstedet med varene. Du kan ta i bruk varene før de er fortollet. Alternativt at du legger varene inn på tollager på bestemmelsesstedet.

Ved forpassing av ufortollede varer kan Tolletaten kreve at du stiller en form for sikkerhet, som vil bli tilbakebetalt når varene er kommet frem og fortollet.

Refusjon av toll og avgifter

I noen tilfeller kan du søke om å få tilbakebetalt toll og avgifter. Det kan være du skal bytte et vareparti, heve kjøpet, eller du har mottatt varer som er ødelagt.


Del med andre: